Sist onsdag lå det an til vedtak om å tilby Sollia Gjestegård AS opsjon på 3 måneder, for videreføring av konseptet «Russian House».

Rådmannen hadde innstilt på å videreføre forutsetninger til Sollia Gjestegård til samme vikår som tidligere søker, Kåre Tannvik. Prisen på bygg og tomter var akseptert til kroner 2,8 millioner.

I saksfremlegget kom det frem at denne prisen var under markedspris. «Prisen på kroner 2.800.000 anses som vesentlig lavere enn markedspris for tomtene», sto det i saksfremlegget uten videre opplysninger om takst.

Potensielt EØS-regelbrudd

Dersom en kommune tilbyr tomter til næringsliv under markedspris er dette å regne som offentlig støtte etter regelverket, altså et gode som tildeles til næringsliv.

I tildeling av offentlige midler, for eksempel i form av avslag på tomtepris, kan avslaget være i strid med EØS-avtalen, står det i informasjonsskriv fra Nærings- og fiskeridepartementet.

«Hvis næringstomten er spesielt tilrettelagt for ett eller flere selskaper får disse en selektiv fordel, og støtten vil da i utgangspunktet være ulovlig», heter det i en veileder om regelverket.

Det er ikke innhentet noen uavhengig verdivurdering av tomtene eller bygget siden 2005. Det er derfor usikkert om støttebeløpet overstiger 200.000 euro.

Rådmannen informerte i formannskapet at kommunen, på bakgrunn av spørsmål fra Sør-Varanger Avis, har opprettet kontakt med ESA for kommentar eller godkjenning. Kommunen skal siden ha blitt oppfordret av ESA til å diskutere saken med egen kommuneadvokat.

Endret på innstillingen

I formannskapet onsdag vedtok politikerne å bestille ny takst på Malmklang og tomtene. I deler av vedtaket heter det at «Sør-Varanger kommune tilbyr Sollia Gjestegård AS opsjon på 3 måneder som omsøkt etter at takst foreligger for videreføring av konseptet.

Kommunen viderefører forutsetninger gitt til tidligere søker, hva gjelder opsjonsvilkår. Rådmannen er også gitt fullmakt til å utforme klausul for tilbakekjøp og sikre kommunens interesser».

Forslaget ble enstemmig vedtatt. SVA var ikke til stede under debatten.