Øst-Finnmark regionråd:

Regionråd mener at nye krav om utredning av scooterløyper ikke skal ha tilbakevirkende kraft på allerede godkjente skuterløyper i Finnmark og Nord Troms.

Godkjent i flere tiår

- Mange av disse løypene har vært godkjent i flere tiår og det er underlig at de må vedtas på nytt innen 2021. Kommunene opplever at ny motorferdselslov stiller meget strenge krav og fører til en svært ressurskrevende utredning av traseer for skuterløyper. De strenge kravene til saksbehandling binder opp ansatte og ressurser som kommunen har behov for å benytte til ordinært plan- og utviklingsarbeid. Vi har forståelse for at nye løyper behandles etter ny motorferdselslov. Eksisterende godkjente skuterløyper i Finnmark og Nord-Troms skal ha automatisk godkjenning. Øst-Finnmark regionråd mener at kravene til saksbehandling fra Miljødirektoratet er mye strengere enn det Stortinget har forutsatt når de vedtok den nye loven.

Når det gjelder etablering av nye løyper så registrerer regionrådet at det vil bli svært vanskelig å få på plass noen nye løyper i Finnmark.

- Kravene til utredningen av disse er enda strengere enn for de eksisterende løypene. Selv om det er mange positive elementer i den nye loven så opplever kommunene at prosesskravene for utredning av løyper settes så strengt av miljødirektoratet at mange kommuner ikke vil eller vil ha mulighet for å få vedtatt nye skuterløyper.

Uttalelsen er sendt til ?Klima- og miljøministeren, Kommunal- og moderniseringsministeren, Miljødirektoratet, stortingsrepresentantene for Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Vest-Finnmark regionråd og media.

Kraftinfrastruktur

Øst-Finnmark Regionråd mener det er et nasjonalt ansvar å sørge for infrastruktur som skal sikre elektrisk kraft til næringsutvikling som kommer i vår region.

- Statnett legger opp til utbygging ut i fra forbruk, samtidig som vi ser at vi ikke får til nye etableringer fordi vi mangler kraft. Regionrådet krever derfor at vi snarest kommer i gang med utbygginga av 420 kV-linja fra Skaidi til Varangerbotn slik at Øst-Finnmark knyttes til resten av kraftnettet i Norge. Regionen produserer god vindkraft i dag - og flere anlegg kommer - dette kan være løsningen for industriutvikling forutsatt at ledningsnettet både kan håndtere eksport av overskuddskraft og import av kraft i perioder der det er nødvendig. Petroleumsvirksomheten vokser i Finnmark. Nye felt er oppdaget utenfor Hammerfest og Øst-Finnmark ser fram til at leteboringa starter i Barentshavet sørøst i sommer. Regionrådet mener det er svært viktig at det stilles krav til oljeselskapene om så stor grad av elektrifisering som mulig gjennom planen for utbygging og drift (PUD). Øst-Finnmark Regionråd vil i sitt arbeid legge vekt på tett dialog med Statnett og stille tydelige krav både i forhold til forsyningssikkerhet generelt og utbygging av kraftnettet spesielt.

Uttalelsen sendes Olje og energidepartementet, stortingsrepresentantene for Finnmark, Statnett, Finnmark fylkeskommune, Vest-Finnmark regionråd og media.

DAB-hullene må tettes

Øst-Finnmark regionråd er fornøyd med at utbygger av DAB har lyttet til en del av innspillene som vi tidligere har kommet med i forbindelse med utbyggingen av DAB i Øst-Finnmark.

- Spesielt forbedringen av dekningen i forbindelse med fjellovergangene våre i øst. Det er nå bestemt at FM nettet slås av i Finnmark den 13. desember. Vi opplever at det imidlertid fortsatt en god del «hull» i dekningen langs veiene våre i Øst-Finnmark, som gjør at det ikke er mulig å motta for eksempel Nrk P1 via DAB. Det er derfor nødvendig å få på plass noen nye senderpunkt. I Tanadalen langs E6 er det strekning på 70 kilometer mellom Utsjok til Valjok hvor det er manglende DAB radiodekning. I Sør-Varanger er det alt for dårlig dekning i Pasvikdalen. Dette må utbedres før FM nettes slukkes i desember. Dekning på havet utenfor kysten må også gjennomgås med tanke på sikkerhet for at fiskeflåten kan motta radio. I forbindelse med uvær har Berlevåg kommune gjentatte ganger ikke kunnet motta NRK på DAB radio, mens FM har fungert. Det er kritisk viktig at senderstrukturen for digitalradio er solid nok til å tåle en normal vinterstorm i Finnmark. Vi synes ikke det er akseptabelt at man i kommunesentrene i Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Nesseby og Vardø ikke har mulighet til å motta de kommersielle DAB kanalene. Det er spesielt at hele kommuner blir utelatt fra å være med på økningen av radiotilbudet som resten av landet for ta del i. Finnmark er det fylket med helt klart dårligst arealdekning på de kommersielle DAB kanalene.