Det har hittil vært tre møter i gruppen, der hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet og for Parat er medlemmer.

- Det er mange begrunnelser for at Utdanningsforbundet Finnmark ikke ønsker å sitte i denne arbeidsgruppen. Premissene og mandatet for gruppa er blitt til underveis, noe som tyder på en uryddig prosess. Det er understreket ved flere anledninger at gruppen er satt sammen av representanter som ikke har hatt direkte befatning med saken, men nå viser det seg at leder av arbeidsgruppen ikke kan avkrefte at hun er underskriver av anmeldelser mot Bruer. Dette bare bekrefter uryddigheter og manglende kontroll og oversikt. Noen må nå sette foten i bakken og fremskaffe en oversikt over tiltak iverksatt av fylkeskommunen - fra toppledelsesnivå til skolenivå, sier fylkesleder Kari Lium i en pressemelding.

Dårlig håndtering

Etter de signaler som politiske og administrative ledere i fylkeskommunen har gitt gjennom media, frykter vi at deltakelse i arbeidsgruppen vil kunne bidra til å legitimere en fortsatt dårlig håndtering av personalsaker, sier Lium.

- To rettsinstanser har sagt sitt om at Finnmark fylkeskommune har opptrådt så kritikkverdig i Bruer-saken at erstatning er idømt. Dette trenger ingen å granske. Det som trengs nå, er at fylkeskommunen som en av fylkets største arbeidsgivere, gjenoppretter tilliten til at de er seriøse arbeidsgivere som har sine arbeidstakeres ve og vel som fokus i all personalbehandling

- Fylkeskommunen har allerede utvalg som er formelt opprettet og som kan brukes i dette arbeidet. Administrasjonsutvalget og hovedarbeidsmiljøutvalget er utvalg som kunne gjort denne jobben, fortsetter Lium. Arbeidsmiljøspørsmål og HMS er et område som har vært under press i Finnmark fylkeskommune. Vernetjenesten har vært nedprioritert over tid, og tillitsmannsapparatet melder om at det er forbundet med personlig belastning å melde avvik. Fylkeskommunens varslingssystem fungerer ikke etter hensikten i loven.

- Utdanningsforbundet ønsker å spille på lag med fylkeskommunen, og vi ønsker å styrke de fora som er formelt opprettet for samarbeid mellom partene. Vi har avtaler og systemer som er gode nok om de blir fulgt.

Utdanningsforbundet har over mange år etterlyst bedre rutiner i forhold til drøftings- og medbestemmelsessaker i Finnmark fylkeskommune, og fylkesrådmann og fylkesordfører har tidligere uttrykt lovnader om dette. Vi ser derfor fram til et bedre samarbeid med fylkeskommunen knyttet til generelle drøftings- og medbestemmelsessaker slik det er hjemlet i lov- og avtaleverk.

Støtte

Også Skolenes Landsforbund (SL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) i Finnmark støtter at Utdanningsforbundet trekker seg fra denne gruppen, avslutter Lium.

Fylkesrådmann Øystein Ruud i Finnmark fylkeskommune beklager Utdanningsforbundets beslutning.