- Departementet jobber med en ny forskrift, men den er ikke klar ennå, er den korte kommentaren fra Klima- og Miljødepartementets kommunikasjonsavdeling.

Allerede tidlig i mars varslet fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen, etter signaler fra departementet, at en forskriftsendring er på vei.

Men den har altså latt vente på seg. Noe fylkesmiljøvernsjefen er overrasket over.

- Ønsket om endring av regelverket er tatt opp utallige ganger i Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen. Jeg ser frem til å kunne meddele kommisjonen at nå er regelverket i tråd med de ønsker som er fremsatt av befolkningen i Pasvik, kommenterer Bente Christiansen.

Overmoden for endring

«Generasjoner» av grensekommissærer har tatt opp saken med ønske om å få et oppdatert regelverk, og ment at sikkerhetsmessig i forhold til grenseavtalen er det ingen grunn til at utlendinger ikke skal få slippe til.

Nå er en ny grensekommissær på plass, og også Roger Jakobsen mener forskriften fra 1976 er overmoden for endring.

- Forskriften strider mot sunn fornuft og fornuftig praksis, sier grensekommissæren.

Jakobsen konstaterer at saken har vært en gjenganger.

- Og det er litt synd at den gjør hverdagen på elva innviklet. For grensekommissæren ønsker at hverdagen skal være enklest mulig for de som ferdes på elva. Det er på høy tid og formelt riktig at vi får en regelendring som er i tråd med virkeligheten. Her er det et sprik mellom kart og terreng, sier grensekommissær Roger Jakobsen.

Utakt med tiden

Bakgrunnen for saken er at midt i en isende kald krig ville Norge holde utlendinger unna Pasvikelva - i henhold til Grenseavtalen mellom Norge og Sovjetunionen - og regulerte det med en egen forskrift: «Forskrift om fisket i den norske del av Pasvikelva.» Den fastslår at kun norske borgere får slippe til på elva.

Forskriften har aldri vært motivert av fiskeforvaltningsbehov, men av sikkerhetsbehov.

Fra en lang rekke hold er det i årevis påpekt behovet for en forskrift som er i takt med tiden, og i fjor sommer fattet Justisdepartementet interesse for saken etter at Sør-Varanger Avis hadde skrevet om at det ble skrevet forelegg på tusenvis kroner til russiske turister. Samtidig har eksempelvis en islending i årevis uforstyrret fått fiske i Pasvikelva.

Justisdepartementet sa i fjor at de ikke ser grensekontrollpolitiske hensyn som tilsier at kun norske statsborgere skal få fiske i Pasvikelva, og overlot saken til Miljøverndepartementet som er forskriftseier. Statsadvokaten i Troms og Finnmark grep samtidig inn og ba politiet sette på pauseknappen for utskrivning av forelegg. En ny fiskesesong er for lengst i gang, men saken er altså ennå ikke avklart.

- Vi må forholde oss til reglene

Statsadvokaten i Troms og Finnmark ba i fjor om en praksisavventning, det vil si at det ikke skulle skrives ut forelegg for fiske i Pasvikelva. Dette ble begrunnet med at straff skal brukes med varsomhet, og at det blir feil å bøtelegge noe som er: «ulovlig i dag, men lovlig i morgen».

Hvordan kommer politiet i år, inntil en eventuell forskriftsendring er på plass, til å forholde seg til brudd på forskriften?

- Vi må forholde oss til dagens regler, og vil reagere ved brudd på lovverket, sier politioverbetjent Einar Ingilæ i Øst-Finnmark politidistrikt.

Men blir ikke situasjonen spesiell i lys av statsadvokatens inngripen i fjor?

- Så lenge det ikke er kommet en endring, må vi forholde oss til dagens regelverk.