- Det henger jo ikke sammen med virkeligheten å tro at en kan hente inn fem millioner kroner fra helse og omsorg, mente mindretallet i formannskapet, Høyre og Senterpartiet, under onsdagens budsjettbehandling.

- Regnskap og budsjett henger jo ikke i hop, sa Cecilie Hansen etter at Arbeiderpartiet hadde presentert sitt forslag til hvordan kommunebudsjettet for 2017 bør se ut.

Senterpartipolitikeren påpekte at realiteten de sise årene har vært at det må gis ekstrabevilgninger til helse og omsorg.

- De største budsjettreguleringene vi har hatt har vært innenfor helse og omsorg. Dette er lovpålagte tjenester, minnet Hansen om og påpekte samtidig kommunens store utfordringer med sykefraværet.

- Å tro at en da kan kutte fem millioner kroner vil jeg nesten kalle uansvarlig. En får også økt sykefravær om det ikke tas inn vikarer når folk er syke. Det går igjen ut over tjenestene, og å hente inn ikke-kvalifisert hjelp er etter vår mening ikke bra.

De eldre taper

Tove Alstadsæter fra Høyre mente eldre blir budsjett-taperne dersom en skal spare fem millioner på helse og omsorg.

- Jeg er enig med Cecilie. Når sommeren kommer må det gjøres noe. Jeg håper Ap i stedet ser etter varige endringer. En må slutte å tenke bare ett år frem i tid, understreket Alstadsæter.

I rådmannens budsjett ble det foreslått å kutte tilbud innenfor demensomsorg, tilbud til funksjonshemmede og også kutte kraftig på rustjenesten og overføre ansvaret til Nav.

I formannskapet ble det klart at Rustjenesten berges, og også Inn på tunet-tilbudet til demente på Nordmo gård. Men Arbeiderpartiet vil bare bevare tilbudet i 2017 og så bygge ut kommunens eget dagsentertilbud i 2018.

Lena Bergeng (Ap) forklarte at de ønsker å dreie satsingen over på barn og unge.

- Reelt sett kan vi bruke mindre penger i 2017 enn i 2016. I utgangspunktet er vi i minus, minnet hun om og forklarte at Ap er med på å nedbemanne økonomiavdelingen med en stilling. Dessuten å redusere spesialundervisning.

Dyrere enn andre

- Vi har ikke spesielt mange som har spesialundervisning, men vi har en dyrere undervisning. Vi bruker mer penger per elev, og kommunalsjefen har sagt at det er oppnåelig å spare her.

Ap ønsker videre å beholde en stilling vakant på helsestasjonen. Der har det uansett ikke lyktes å få søkere, til tross for flere utlysninger.

Arbeiderpartiet ønsker videre å bemanne opp kommunens personalavdeling og beholde tilskudd til lag og foreninger.

- Vi ønsker heller ikke å kutte mer på skole, sa Bergeng og signaliserte at partiet ikke vil kutte kulturtilbud til funksjonshemmede og heller ikke Rustjenesten.

Bergeng forklarte at Ap vil fase ut det private dagtilbudet for demente i 2017, Inn på tunet.

- Vi ønsker i stedet å ha tjenestene innenfor egen organisasjon. Med 900.000 kroner kan vi oppbemanne Utsikten Dagsenter med to stillinger, og kan da kanskje gi tilbud til flere. Vi ønsker generelt mindre kjøp av varer og tjenester, men kutter ikke tilbud før vi har et nytt å tilby.

Aps gruppeleder medga at det høres kraftig ut å kutte såpass mye innenfor helse og omsorg.

- Men dette er den eneste enheten som styrkes for 2017.

Andre Ap-endringer er opprettelse av ny kommunal fysioterapihjemmel, driftsmidler til samiske formål i kulturskolen. Penger til prosjektering av Savio Museum, igangsetting av omsorgsboliger til unge funksjonshemmede og penger til legesenter. I år var beløpet 22 millioner kroner.

- Men ingenting ble gjort. Siden alt blir dyrere setter vi av 30 millioner kroner i 2017.

Arbeiderpartiet har rent flertall i kommunestyret, og deres budsjett blir da ventelig vedtatt i kommunestyremøtet i desember.

Skolestrukturen

Høyre ønsket i sitt budsjettforslag blant annet å bevare tilskuddet til lag og foreninger, ikke kutte i overføringene til grunnskolen og voksenopplæring. Desssuten bevare kulturtiltak for funksjonshemmede og ikke nedbemanne rustjenesten.

- Vi ønsker heller ikke å avvikle Inn på tunet, poengterte Tove Alstadsæter.

Høyre ønsket å få budsjettet til å gå i hop ved å legge ned barnehagen på Skogfoss, kutte stillinger, spare inn på politiske reiser og melde kommunen ut av Øst-Finnmark regionråd.

- Og det er vel ingen bombe at vi ønsker å se på skolestrukturen, understreket Alstadsæter.

Grønn tråd

Cecilie Hansen (Sp) poengterte at mange kommuner ansetter Inn på tunet-folk.

- Da blir det et kommunalt tilbud. Innsparingen er på 900.000, mens en institusjonsplass koster en million kroner. På Nordmo gård har brukerne skikkelig gode dager, og det kan ikke sammenlignes med kommunens dagsenter.

Senterpartiet karakteriserte eget budsjettforslag som et budsjett med grønn tråd og med forebygging fremfor reparasjon som motto. Partiet ville ikke kutte på spesialundervisning, på tilskudd til lag og foreninger, dessuten verne kulturtiltak for funksjonshemmede og den foreslåtte nedbemanningen innenfor rus.

- De fleste kommuner som har innlemmet rus i Nav har gått tilbake og tatt inn rus som egen enhet. Dette er et lavterskeltilbud som hvem som helst kan oppsøke, og det er et svært viktig arbeid som gjøres der.

Sp ville hente budsjettdekning med blant annet hall-leie, forventet renteoppgang og økt eiendomsskatt på verk og bruk.