Politikerne skal gjennomgå og vedta planprogrammet for en samlet skole for Bjørnevatn og Sandnes, i kommunestyremøtet onsdag neste uke. Med det skal de bestemme hvordan planleggingen skal foregå videre for den nye såkalte 9910-skolen.

Planprogrammet samler blant annet de forskjellige bemerkningene til både offentlige etater, foreldregrupper og andre interesser i området. Programmet viser hvordan de skal tas hensyn til når de endelige planene skal fastsettes for den nye skolen.

Den største bekymringen som kommer frem i planprogrammet, er trafikksikkerheten rundt Nybrottsveien. Den nye skolen er foreslått bygd i friområdet mellom Nybrottsveien og Lukassenveien, med tilgang fra Nybrottsveien.

I den forbindelse legges det opp til nytt fortau på sørsiden langs Nybrottsveien. Det vil bety at selve Nybrottsveien forskyves nordover, for å få plass til fortauet.

Bekymret

Foreldrenes arbeidsutvalg i Bjørnevatn og Sandnes har imidlertid kommet med bekymringer om å bruke Nybrottsveien, tross det varslede fortauet. De mener det blir for mye trafikk på veien til at det blir trygg skolevei, og krever opphøyde gangfelt i områdene rundt om skolen ikke kan legges andre steder. Planprogrammet slik det står før kommunestyrebehandlingen, fastslår at friområdet ved Nybrottsveien er det eneste mulige alternativet, da de andre områdene i nærheten er myrete og usikre å bygge på.

Det står i planprogrammet at det vil bli tatt hensyn til trafikksikkerheten i planene fremover. Det vil bli satt av areal til gangadkomst fra områdene rundt den nye skolen, slik at ikke alle trenger å bruke Nybrottsveien.

Planen for den nye skolen skal også vurdere støyforholdene langs Nybrottsveien, på oppfordring fra Fylkesmannen.

Det er beregnet at distansen fra brua over Lillestrømmen til den nye skolen blir omtrent 2,2 kilometer. Dermed blir det svært få av elevene fra Sandnes, og enda færre i Bjørnevatn, som vil få behov for skoleskyss.

Det foreslås samtidig å opparbeide nye stier og turløyper i områdene rundt, for friluftslivets skyld.

River Bjørnevatn

Bjørnevatn skole er foreslått revet ifølge planprogrammet, mens Sandnes skole bevares, når 9910-skolen bygges. Det er ikke satt opp noen alternativer til å bygge skole langs Nybrottsveien, annet enn å bevare dagens skolestruktur på Sandnes barneskole og Bjørnevatn barne- og ungdomsskole.

Byggestart for den samlede skolen for Sandnes og Bjørnevatn er beregnet til 2018, med ferdigstillelse i 2019.