Sjøsamisk kultur og næring og kyst- og fjordkultur og næring (uten næring ingen kultur) og i særdeles grad sjøsamiske rettigheter.

Naturlig nok – vårt soleklare krav om at fisketidene for sjølaksefisket tilbakeføres slik de var til og med 2007.

  • Tanaavtalen må stoppes og reforhandles, lokal og tradisjonell kunnskap må tas hensyn til i henhold til konsultasjonsavtalen, gjeldende lover, resolusjoner og internasjonale konvensjoner.
  • Opprette døgnbemanning ved tollstasjoner/grenseoverganger for å stoppe ulovlig utførsel av fisk. Bemanningen vil skape sårt tiltrengte arbeidsplasser i utkantstrøkene.
  • Innfør fiskekort for turistfiske. Pålegg aktørene strengere kontroll av turistfisket.
  • Rovviltproblematikken for reindriftsutøvere og bønder. Sametinget bør overta reindriftsforvaltninga.
  • Motivere unge til å drive med primærnæringsvirksomhet-/kombinasjoner der det er mulig, jordbruk/fiske, reindrift/fiske og andre naturlige kombinasjoner. Stopp salget av fiskekvoter ut av Finnmark fylke.
  • Jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes (gjerne til Tromsø via Kirkenes) og stamnetthavn ved Høybukta vest, saker vi har jobbet med siden 2005.

Vei til Nervei er også en viktig sak for SFF.

  • Finnmark skal og må bestå som eget fylke – stopp tvangssammenslåing med Troms.

«Finnmark e Finnmark».

Tiden er moden for endringer med nye krefter/SFF inn på i Sametinget.
Din stemme til Samenes Folke Forbund/SFF er en stemme «Til likeverd for alle»

Astrid A. Daniloff
3. kandidat,
Sametingsvalget, Østre Valgkrets