Kulturbeløpet på 470.000 kroner skal gå til støtte av ulike festivaler og større arrangementer som Barents Spektakel, Grenseløsfestivalen og Finnmarksløpet. Slik SVA forstår saken skal dette bety at kommunen vil bruke mer på kulturområdet enn i vedtatt budsjett for 2018.

Beløpet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond (oppsparte midler). Støtten går til selskaper som Pikene på broen (Barents Spektakel og Terminal B), Kirkenesdagene AS, Kirkenes Event og Artist AS (Grenseløsfestivalen), Bugøynesfestivalen og Finnmarksløpet.

Det samme disposisjonsfondet ble i februar tilført midler etter omstillingskutt i kommunens drift. Blant annet ble det innført kutt i bibliotektjenesten og nedbemanning i skolene. Fra før har Sør-Varanger en svært svak fondsreserve.

For 2017 måtte kommunen bruke av reserven for å få resultatet i balanse.

TAR AV FOND, FAST PÅ BUDSJETT FRA NESTE ÅR

Årsaken til tildelingen er at festivalarrangørene har store utfordringer knyttet til planlegging.

«På grunn av søknadsfrister og lang behandlingstid er arrangementene ofte avholdt før vedtakene er gjort. Søkerne ønsker mer langsiktighet og forutsigbarhet i planleggingen og ber om støtte for flere år av gangen», het det i saksutredningen fra rådmannen.

I budsjettet for 2019 varsles beløpet på 470.000 kroner som ny budsjettpost.

- URIMELIG AT POTTEN SPISES

I 2012 ble alle former for fast kulturstøtte tatt ut av driftsbudsjettet som ledd i kommunens spare- og omstillingsprosess. Fast årlig festivalstøtte ble da omgjort til å gå gjennom ordinære kulturmidler, der aktører måtte søke årlig. Nå endres ordningen tilbake til avtaler med aktørene.

«Det er urimelig at disse søkerne skal spise av samme potten som er satt av til lag og foreninger (...). Arrangementene det søkes på er årlige og kostnadskrevende. De er samtidig viktige for bolyst, næringsliv og trivsel og skaper ringvirkninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Rådmannen foreslår å gi søkerne en toårig avtale», het det i begrunnelsen fra administrasjonen.

Forslaget fra rådmann ble enstemmig vedtatt av Utvalg for levekår. Det ventes at budsjettvedtaket godkjennes av kommunestyret.