Tschudi KIrkenes håper å komme i gang med bygging av vei til KILA (Kirkenes Industrial Logistics Area) i løpet av året.
– Det gjelder å være klar og tilgjengelig når etterspørselen er der.
Slik forklarer daglig leder Audun Celius hovedmotivasjonen for at Tschudi Kirkenes AS setter i gang med detaljregulering av den sørlige adkomsten til KILA (Slambanken) like ved Kirkenes.
Celius trekker frem erfaringen Tschudi har gjort seg med steineksporten til Jamal-halvøya som eksempel på at det gjelder å være klar der og da, og at det ikke er mulig å få laget avtaler dersom forutsetningen er at infrastrukturen kommer på plass om et par år.
– Det er viktig for Kirkenes å ha industriareal tilgjengelig, mener han.
– Det lille industriområdet Kirkenes har nå mellom Prestøya og Kirkenes har begrenset areal, og dessuten så kommer mesteparten av pågangen fra maritim virksomhet som har behov for aktivitet døgnet rundt og hele uka.

Økende interesse

– Det er behovene for arealer i forbindelse med flere ulike prosjekter i Norge og Nordvest-Russland, men også den aksellerende utviklingen i den norske delen av Barentshavet er en utløsende faktor. I tillegg har Kirkenes merket en økende interesse fra nord-finsk næringsliv for å kunne benytte Kirkenes som havn og logistikk-knutepunkt. For å kunne bli regnet som et realistisk alternativ er det avgjørende å ha ledige arealer tilgjengelig, forklarer Tschudi Kirkenes i en pressemelding.
Audun Celius utdyper dette med at pågangen nå er størst fra russisk side, til prosjekter i Karahavet og på Jamal. Og da spesielt byggingen av LNG-anlegget på Sabetta på østsiden av Jamalhalvøya.

Ved Hesseng

Tschudi Kirkenes har satt i gang detaljregulering av en veitrase som starter på bortsiden av parkeringsplassen ved utkjøringen fra Hesseng. Traseen følger E6 et stykke bortover og skjærer så over mot Slambanken.
KILA er regulert for generell industri og næringsvirksomhet inkludert basefunksjoner for olje- og gassindustrien, og er på en million kvadratmeter.
– Detaljreguleringen har vært stilt i bero i påvente av en avklaring av en mulig omlegging av E6 via KILA. Dette spørsmålet er fremdeles uavklart, og styret i KILA har derfor valgt å igangsette detaljregulering av en adkomstvei til området fra syd for å kunne møte den store pågangen etter industriareal i Sør-Varanger, skriver Tschudi Kirkenes i en pressemelding.
– På sikt regner man også med å lage en tunneltilknytning direkte inn i bykjernen fra KILA.
Allerede da Felix Tschudi kjøpte Sydvaranger-aksjene i 2006 uttalte han at det var med havnenære næringsområder og infrastruktur i tankene.
– Vi håper at planen blir vedtatt i henhold til fremdriftsplanen slik at vi kan komme i gang med veibyggingen i løpet av siste halvår i 2014. Det å kunne tilby havnenære industriområder vil bringe Sør-Varanger inn i oljealderen for alvor, sier Felix Tschudi.