Reaksjoner på kommuneoverskuddet

Pål K. Gabrielsen, SV

- Det er godt at det er overskudd i kommunens regnskap og at nå er det 16,7 millioner kroner som kan brukes fornuftig og blant annet i forbindelse med nye skolen for Bjørnevatn/Sandnes området. Men fra dette til å gi et bilde om at dette er på grunn av god økonomistyring er jeg ikke med på.

Fra det varslede underskudd i fjor og dagens reelle overskudd er det et betydelig gap. Fjorårets reise og innkjøpsstopp medførte store problemer for den enkelte enhet da planlagte innkjøp og utvikling av organisasjonen måtte stanses med øyeblikkelig virkning. Hva har det kostet av «ikke-planlagt» og nå unødvendig aktivitet? Dette i tillegg til den uroen som er skapt i organisasjonen er meget uheldig. Vi kan også stille oss spørsmålet om hva har det varslede underskudd hatt for utarbeidelsen og debatten rundt det vedtatte budsjettet for 2017?

Var blant annet den raseringen som Ap har gjennomført av rustjenesten blitt en realitet? Akkurat for denne tjenesten ville SV aldri ha gjennomført den omorganisering og splitting av en velfungerende rustjeneste, som nå er en virkelighet for brukere og menneskene rundt dem, gjennom AP budsjettvedtak. Hvordan skal det være mulig å ha en god politisk styring fremover når en ikke vet hvor stort (eller lite) handlingsrommet er. Som kommune må vi ta tak her og få kontroll og en forutsigbarhet rundt økonomi som gir både politikere, ansatte i Sør-Varanger Kommune og den enkelte innbygger trygghet i sin hverdag, sier Gabrielsen.

Cecilie Hansen (Sp)

Senterpartiet tar sin del av æren for bedre økonomisk resultat, og ber Arbeiderpartiet putte pengene inn i helse og omsorgstjenestene. Det kan se ut som at skatteutjamningsordningen har vært med og reddet kommuneøkonomien. Dvs når kommunen ikke oppnår den skatteinngang som regjering og storting fastsetter får vi økte rammeoverføringer. Sydvaranger konkursen kan være en av årsakene sier Cecilie Hansen som poengterer at hun ikke har hatt mulighet til å lese regnskapet ennå. Kommunene finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter som består av skatteinntekter og rammetilskudd. De frie inntektene utgjør ¾ av kommunesektorens inntekter. Av dette utgjør skatteinntektene om lag 40 prosentpoeng. Det kommunale velferdstilbudet er arbeidsintensivt. Lønnsutgiftene utgjør over 60 prosent av kommunenes driftsutgifter, Senterpartiet tok økonomien i sin styringsperiode på alvor å kuttet i driftsutgiftene på til sammen rundt 50-60 millioner noe som gav den nye posisjonen et godt grunnlag fremfor å komme til et udekket bord slik som Senterpartiet opplevde når vi kom i styringsposisjon i 2011 og det bare var røde tall. Målet til Senterpartiet har hele tiden vært å få kontroll over økonomien slik at man kan gjøre strategiske valg fremfor brannslukking og da trenger man en sunn og god kommuneøkonomi for å gi innbyggerne de tjenester de trenger.Senterpartiet har også en del av æren for at kommunen nå har begynt å få kommuneøkonomien på rett kjøl, noe som har vært helt nødvendig og er et langsiktig arbeid. Helse og omsorg trenger mer ressurser og de budsjettkutt Arbeiderpartiet gjorde i desember på helse og omsorg er etter Senterpartiets mening svært urealistiske og ikke minst urettferdige. Allerede har helsebudsjettet fått «uventede» kostnader noe som tilsier at kommunestyrets (les Arbeiderpartiets) budsjett ikke har rot i virkeligheten. For innbyggerne våre trenger helsetjenester og har krav på helsetjenester nærmest mulig der de bor samtidig som alle de dyktige ansatte som jobber innen denne sektor har krav på stabilitet, ressurser, kompetanseheving og ikke minst respekt for den daglige jobben som utføres for våre innbyggere. Jeg og Senterpartiet vil anmode den sittende posisjon til å vise varsomhet med «bufferen» og sette av disse pengene til helse og omsorgssektoren slik at vi er i stand til å gi best mulig kvalitet, stabilitet og tjenester til de som trenger det mest, sier Hansen.

Eilif Johannesen, Høyre

Sør-Varanger Høyre synes det er veldig flott at kommunen har et netto driftsresultat på 13,7 mill. i 2016. Til tross for rødgrønn svartmaling av tilsynelatende svekket kommuneøkonomi i snart 4 år, ser vi nå at kommune etter kommune melder om rekordresultat. Alta 38,5 mill, Sande 37,6 mill, Søgne 40,0 mill, Finnøy 11,0 mill. og Harstad 81,6 mill er et utplukk av noen få kommuner som opplever det samme gledelige som vår kommune. Konklusjonen kan bare være at sittende regjering har styrket kommuneøkonomien med høyere rammeoverføringer og bedre skatteinnganger. Styrkingen er ikke bare i Sør-Varanger, men i hele kommune-Norge. Det er svært gledelig! Kommunen har i 2016 vært preget av kaotisk økonomistyring fra en politisk ledelse med liten evne til å implementere egne budsjettvedtak i den kommunale driften. Avstemming av Ap's budsjettvedtak mot regnskapstall, viser svært skuffende implementeringsevne av egen vedtatt politikk. Senest i kommunestyremøte 16. november i fjor meldte politisk ledelse om et samlet merforbruk i kommunen på 7 mill pr 3. kvartal. Ikke bare ble det rapportert om merforbruk, men det ble også varslet om at vedtatt avsetning til disposisjonsfond ikke kunne realiseres for å imøtekomme forventet underskudd i 2016. Den økonomiske situasjonen var så prekær at politisk ledelse sågar vedtok umiddelbar innkjøpsstopp i dette kommunestyremøtet. For ytterligere å understreke alvoret, ble det også vedtatt at enhetene i kommunen ved merforbruk måtte stå skolerett for å forklare hvorfor, samt dokumentere tiltak for merforbruket. Skoler meldte blant annet om avlysning av skolekjøkken og skolegudstjeneste som følge av Ap's innkjøpsstopp. Utover dette vet vi at politisk ledelse har inntektsført pensjonsmidler fra 2009 på 3,3 mill, kommunen har mottatt tilskudd til transittmottaket i Vestleiren uten flyktninger på 2,8 mill og kommunen har hatt overskudd i flyktningetjenesten på 3 mill. Tar vi også hensyn til at det i regnskapet for 2015, altså i den lokale regjeringstiden til Høyre/Sp, ble tapsavsatt 5,5 mill i omtvistet UDI-oppgjør som regnskapet i 2016 nyter godt av, ser vi helt klart at det er eksterne faktorer, og ikke vedtatt Ap-politikk, som har vært resultatdrivende i 2016. Som sagt, det er flott, faktisk veldig besnærende, at den sittende regjeringen har styrket kommuneøkonomien i Sør-Varanger. Sør-Varanger Høyre har på vegne av kommunen allerede sendt en verbal blomsterhilsen til regjeringen for gode kommunale rammevilkår.

Blomsterhilsenen inkluderer også et berettiget håp om at flere av Ap's budsjettvedtak for 2017 som rammer de aller svakeste, for eksempel kutt i helse- og omsorg, kutt i rustjenesten og nedleggelse av «Inn på tunet», reverseres i førstkommende kommunestyremøte, sier Johannesen.