I brevet skriver Sjåstad at Finnmark på vegne av nasjonen løser store oppgaver og har en ressurstilgang som er enorm. Finnmark som region vil for framtida også jobbe for å løse dette på en så god måte som mulig for storsamfunnet.

- Det vil kreve at vi tilføres ressurser og oppgaver som befester og forsterker vår evne til å ivareta dette, skriver han.

Sjåstad er bekymret for at i den senere tid er det flyttet ut flere offentlige arbeidsplasser ut av Finnmark. Finnmark hadde i 2015 2 248 årsverk innen statsforvaltninga, noe som er betydelig lavere enn Troms og Nordland som hadde henholdsvis 6 136 og 5 797 årsverk.

Kompetanse

- Offentlige arbeidsplasser kommer ikke på bekostning av privat næringsliv, men er et viktig supplement og for arbeidsplasser med behov for høy kompetanse. Det er derfor særdeles viktig å ha en forutsigbarhet og langsiktig base for offentlige arbeidsplasser. Dette bygger opp under regional- og næringsutviklingen i Finnmark, sier Sjåstad i en pressemelding.

Finnmark har også vist seg å være særdeles dyktig når det gjelder å løse de oppgaver som regionen har påtatt seg på vegne av storsamfunnet.

Gode eksempler

Sjåstad har derfor pekt på noen oppgaver som må styrkes i Finnmark. Eksempler på dette er Kystverket og fiskeridirektoratet. Fylkesordføreren mener også at fylkesmennenes fellesadministrasjon bør plasseres til Finnmark, selv om dette av departementet ikke trekkes fram som en aktuell lokalisering i første runde.

- I Finnmark har vi både lokaliteter og kompetanse til å løse denne oppgaven - og andre - kostnadseffektivt.

Han viser blant annet til innkjøpssentralen i Vadsø - Hinas, Barentssekretariatet i Kirkenes og NAVs innkrevingssentral i Bjørnevatn.

Infrastrukturen klar

Fylkesordføreren peker i brevet på at de fortrinn Finnmark har, blant annet gjennom lavere boligpriser og god infrastruktur. Han mener disse forholdene er mer bærekraftig enn for eksempel de kraftige utbyggingene som økt innflytting til hovedstaden vil medføre.