Som følge av kommune- og regionreformen får rundt 3 000 fylkesveger i landet nye vegnummer i år.

Sammenhengende

Nå har også vegene i de tre nordligste fylkene fått oppdatert sine. Denne omleggingen er nødvendig ettersom alle riks- og fylkesveger skal ha unike vegnummer. De fleste fylkeskommuner har til nå hatt en fylkesveg nummer 1. Nå blir vegnummer for europa-, riks- og fylkesveger unike på landsbasis. Det vil si at et vegnummer kun skal brukes for en vegrute, fra A-Å, og en veg som krysser ei fylkesgrense skal ikke endre vegnummer på grensen, på den måten blir «vegen sammenhengende», skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Fire siffer

De nye veinumrene er satt sammen slik at vi får en sammenhengende nummerering som er uavhengig av fylkesgrenser. De fylkesvegene som er definert som viktige er skiltet med hvite vegnummerskilt ute på veg. Nødvendig omskilting og oppdatering av dagens skilt vil være gjennomført innen utgangen av 2019. Vegnummer 1-999 benyttes for riksveg og de primære fylkesvegene, resten av fylkesvegene får firesifrede nummer. I Troms beholdt 16 fylkesveger samme tresifra vegnummer og to strekninger har gått over til å bli europaveg. I Finnmark beholdt åtte fylkesveger nummeret sitt og tre gikk over til riks, mens Nordland beholdt gammel vegnummer på 32 strekninger og to gikk over til riksveg.

Nye nummer i Sør-Varanger

 • Neiden: 352 fra E6 blir 8108
 • Elvenes, Østmo: 354 fra E105 blir 8110
 • Brandsletta - Bugøynes: 355 fra E6 blir 8112
 • Sandnes - Langfjord: 357 fra Fv885 blir 8850
 • Skoltevann - Stenbakk: 361 fra Fv885 blir 8116
 • Nyrud - Nyrud gård: 362 blir 8850
 • Prestebukta nord - Kirkenes sykehus: 366 fra E6 blir 8120
 • Wesselborgen - Haganes: 367 fra E6 til E6 blir 8122
 • Hesseng - Nyrud: Fv885 blir til 8850
 • Storskog - Grense Jakobselv: Fv886 fra E105 blir 8860
 • Høybuktmoen V - Kirkenes lufthavn: Fv887 blir E6

Nye veinavn - høring

I tillegg holder Sør-Varanger kommune på med arbeidet med nye veinavn. Det er i forbindelse med overgang fra matrikkeladresser til veiadresser at fem veier i kommunen skal få nye navn og disse er nå på høring.

Følgende navneforslag er nå ute på høring:

E6-Myrheim (Bugøyfjord): Hivandveien

E6-veien bak grendehuset (Bugøyfjord): Nordliveien/Grendehusveien

E6 (Bugøyfjord): Rismyrveien

Bjørnsundveien-Furumo (Pasvik): Furumoveien

Jarfjordveien-Storbukt: Koiveien

De som ønsker, har også mulighet til å komme med egne forslag, skriver Sør-Varanger kommune på sine nettsider. Dette er kriteriene for navn: 

 • Skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen.
 • Skal bygge på lokal navnetradisjon.
 • Skal passe til stedet.
 • Bør være variert.
 • Bør ikke virke støtende eller komisk.
 • Bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
 • Bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna.
 • Bør i størst mulig grad unngå like navn i nabokommuner/utrykningsområder

Fristen for å komme med uttalelse, forslag er satt til 31. juli.