• Gallok

Alle dispensasjoner for motorferdsel i Gallok-området inndras midlertidig fra og med 16. januar 2018, melder Fylkesmannen.

Reinbeitedistrikt 6 v/Asllat N. Smuk har anmodet Fylkesmannen om å midlertidig inndra alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i Gallok-området. Den midlertidige inndragingen av dispensasjoner skjer med bakgrunn i at reinen trenger ro til å beite. 

Fylkesmannen anser det som viktig at reinen får ro til å beite i det aktuelle området og inndrar midlertidig alle dispensasjoner for motorferdsel i Gallok-området fra og med 16. januar til og inntil videre. 

Reinbeitedistrikt 6 skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over, så forbudet kan oppheves uten unødvendig opphold.

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad. Søknaden sendes via kommunen, heter det i pressemeldingen.