Overføringene til nordområdene øker med omlag 300 millioner kroner i forhold til fjoråret.
– Kunnskapsutvikling står i sentrum for nordområdesatsingen og årets budsjett bidrar til å styrke denne dimensjonen ytterligere, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Barentssekretariatet

Den årlige støtten til Barentssekretariatet er planlagt videreført med 39,5 millioner kroner. Dette er ifølge regjeringen for å styrke det grenseoverskridende folk-til-folk-samarbeidet mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland innen temaer som utdanning, miljø, helse, urfolk, handel og kultur.
– Vi har en treårsavtale med UD, så akkurat dette berører oss lite. Men det har vært en økning på prosjektsamarbeidet på Russland med fire-fem millioner kroner. Det er bra. Det som ikke er bra er at den avtroppende regjeringen ikke gjør noe med tollstasjonen på Storskog. Her har den nye regjeringen alle muligheter til å gjøre noe. Det samme gjelder med urfolk, som heller ikke nevnes i det framlagte budsjettet, sier daglig leder Rune Rafaelsen ved Barentssekretariatet.
Avsetningen til satsingen på arktisk landbruk blir videreført med tre millioner kroner i 2014.

Forsvaret

Stortinget vedtok i 2011 byggingen av nye stasjoner til grensevakten i Stortinget. I løpet av året planlegges stasjonen på Svanvik overlevert, mens det neste år planlegges byggestart for stasjonen på Storskog. Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 90 millioner kroner på investeringer på Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2014. Store deler av bevilgningen er ifølge NRK relatert til prosjekter på Høybuktmoen, med oppgradering av skytebaner og videreføring av prosjektet for ny mannskapsforlegning.
Videre planlegger regjeringen å bruke 5,8 millioner kroner til å effektivisere bruken av energi i Forsvarets bygg i Finnmark i løpet av neste år. Målet er å redusere energiforbruket med 30 prosent fra 2006 til 2016.
Vi lyktes ikke i å få en kommentar på hva Forsvarets budsjett i Finnmark får å si for GSV fra garnisonssjef Jan Erik Haug.
Kommunene får 7,7 milliarder kroner mer i år i forhold til i fjor.

Kommunen avventer

5,2 av disse milliardene er såkalte frie inntekter som skal dekke merutgiftene som kommunene får som følge av flere barn og eldre og et generelt økende folketall. Dette skal sikre fortsatt vekst i de kommunale tjenestene, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp).
– Vi har et stort omstillingsbehov for 2014, men hvilke konsekvenser dette budsjettet vil ha å si for Sør-Varanger i så måte har vi ikke rukket å se på. Når det gjelder budsjettet for kommunen forøvrig, så vil grensestasjonen på Storskog komme. Det mest skuffende er at det ikke står noe om tollstasjonen. Vi har forventninger til hva den nye regjeringen vil gjøre med dette, sier fungerende ordfører Tove Alstadsæter (H).
Samferdsel
Regjeringen foreslår å redusere slepebåtkapasiteten i Nord-Norge fra tre til to fartøyer. Det er innført en rekke nye sjøsikkerhetstiltak i Nord-Norge siden slepebåtberedskapen ble etablert. I tillegg er det etablert et norsk-russisk skipsrapporteringssystem for området mellom Lofoten og Murmansk fra 1. juni i år.
Det er prioritert midler til sluttfinansiering av arbeidene på E105 mellom Storskog og Elvenes. I tillegg er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E105 fra Rundvannet til Hesseng, som er første utbyggingsetappe av strekningen Elvenes til Hesseng.
Regjeringen foreslår videre å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. Halvparten av dette skal gå til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene Stabbursnes naturhus og museum, Porsanger og Øvre Pasvik nasjonalparksenter på Svanhovd.

Kultur og utdanning

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Scene Finnmark med 300 000 kroner til totalt 2,4 millioner kroner for neste år. Scene Finnmark skal blant annet sikre og videreutvikle kompetanse på produksjon, turné og lokale arrangører i Finnmark.
Regjeringen foreslår å øke opptakskapasitetet med 66 nye studieplasser fra neste høst ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. De vil også bruke 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark for neste år.