Tirsdag ettermiddag var det stormøte i Kirkenes angående situasjonen i Ankomstsenter Finnmark. Der hadde flere etater store bekymringer rundt situasjonen på asylsøkernes første oppholdssted i Sør-Varanger.

Kritiske tilstander

Flere bekymringsmeldinger har blitt sendt til fylkeslegen om helsetilstandene og barns forhold i Ankomstsenter Finnmark på Vestleiren. Før helga var blant andre fylkeslegen på inspeksjon i ankomstsenteret, og der ble en hel del av mistankene bekreftet.

Fylkesmannen nevner blant annet:

- Store logistikkproblemer med gjennomføringen av tuberkuloseundersøkelsene, som førte til at mange ble sendt videre uten lungerøntgen.

- En tilsynsrapport fra Mattilsynet som førte til hastevedtak med pålegg om å rydde kjøkkenet og vaske ned området.

- En rapport fra smittevernlegen samme dag om svært kritikkverdige boforhold for asylsøkerne med hensyn til renhold, toalettforhold, søppel og mer.

- Slitasje på kommunalt helsepersonell på grunn av betydelig merarbeid over lengre tid.

- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet påviste svært bekymringsverdige forhold for barn i senteret, under en kartlegging av barns forhold i ankomstsenteret fredag.

Fylkeslegen hadde fra før av hatt møte med den kommunale helsetjenesten, Utlendingsdirektoratet (UDI), Bufetat Nord, og seksjonsleder for barnevern på fredag. Tirsdag møttes partene igjen, da også inkludert blant andre Finnmarkssykehuset og Hero Mottak. Sistnevnte driver ankomstsenteret på oppdrag fra UDI.

Strakstiltak

Det er gjort strakstiltak i Vestleiren, nok til at fylkeslege Eivind Merok er fornøyd i denne omgang.

- Hygieneforholdene er blitt mye bedre, og de blander ikke barnefamilier og enslige menn, sier Merok.

- Situasjonen som fylkeslegen og Barneetaten beskrev var ikke akseptabel. Strakstiltakene inkluderer blant annet at vi har gjennomgått avtalene om renhold, sanitær og søppeltømming. Vi har også forsterket ressursene på mottaket, sier avdelingsdirektør Siri Rustad i UDI.

Blant annet har et eget selskap kommet på plass for smittevask av våtrom og sanitær. Det var noe Hero trodde de hadde dekket med det første vaskeselskapet de leide, men det viste seg å ikke være tilfelle, ifølge senterleder Henry Osima.

Samler tiltak

Nå skal etatene og Hero samarbeide videre om flere tiltak i leiren. Bente Larssen fra Fylkesmannen i Finnmark og Jon Hilmar Iversen fra Helsedirektoratet skal samle inn tiltaksforslag og videre krav fra alle partene.

Noe av det UDI fokuserer på, er å få i gang Flyt-datasystemet der asylsøkerne registrerer seg. Det skal sørge for at informasjonen om asylsøkerne går lett mellom de forskjellige instansene, som UDI, kommunen og sykehuset, men det har ikke fungert som det skulle.

- Vi har fire personer som arbeider på det systemet nå, sier Rustad i UDI.

Samtidig blir det satt forsterkninger inn for å få leiren helt ferdig. Hero skal også se på rutinene i leiren.

Smittevernlege

Helsedirektoratet har sendt opp en egen person, en såkalt liaison, for å støtte fylkeslegen i samtaler med UDI. Vedkommende blir i Sør-Varanger som ekstra kompetanse i vurderingene som fylkesmannen og kommunen skal gjøre fremover.

- Han er en svært erfaren lege og leder i direktoratet. Det er også sendt en smittevernlege fra Folkehelseinstituttet, forteller helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet stiller også med personell fra sin egen ekstraordinære personellbeholdning, en såkalt pool som ble etablert forrige uke for å hjelpe kommuner i forbindelse med tilstrømningen av asylsøkere. Denne består av 512 personer landet rundt, som har stilt seg til disposisjon for direktoratet der det trengs.

- De er vanlig helsepersonell, leger, sykepleiere og helsesøstre som kan jobbe i en kort periode der det trengs, for å få på plass undersøkelsene som det er behov for og gi tilstrekkelig helsetilbud, sier Guldvog.

Disse personene vil først og fremst bistå det kommunale helsepersonellet. Anita Brekken i Kirkenes sykehus mener sykehuset har klart å stille med nok kapasitet til tuberkulosesjekk.

Nødpersonell

Ankomstsenter Finnmark skal kunne holde på opptil 600 asylsøkere på en gang. Men ifølge regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) hadde senteret for det aller meste lagt opp til enslige asylsøkere.

Det gjorde forholdene dårlige da det var over 200 barn i leiren.

- Det hadde kommet daglige bekymringsmeldinger til det kommunale barnevernet fra ulike parter som hadde med asylbarn å gjøre, med usikkerhet rundt omsorgssituasjonen og den psykiske helsen til barna, forteller Bergstrøm.

- Vi så under befaringen fredag at driften på Vestleiren var basert på kort oppholdstid og at hovedvekten av asylsøkerne skulle være enslige menn. Det var ikke barnefaglig kompetanse i leiren, fortsetter han.

Flere alvorlige barnevernssaker nevnes i brev fra fylkeslegen, deriblant en gravid 14-åring med barn fra før. Det ble gjort strakstiltak fra barnevernet.

For å sikre at noen var til stede for å sørge for at de mange barna hadde trygge forhold, ble to ansatte fra Bufetat i Vadsø beordret til leiren.

- På ankomstsenteret satte de i gang arbeid med å skille enslige menn og barnefamilier i leiren. Enkelte familier med store utfordringer ble plassert i ledige helsebrakker. Vi er veldig fornøyde med responsen, sier Bergstrøm.

Flere fagfolk

Nå mener Bufetat-regiondirektøren at det må komme på plass fast barnefaglig kompetanse i ankomstsenteret.

- Det dreier seg om å vurdere hvordan barna skal sove, hvilken mat de skal få, og tryggheten til barna, nevner Bergstrøm.

Det er det i så fall operatøren Hero som må stå for ifølge ham, men han mener det er på plass med støtte fra staten også.

Hovedårsaken til at ting ble såpass ille på Vestleiren, skal være at Ankomstsenter Finnmark fikk en raskere og mer folkerik start enn ventet. Det er ifølge både mottaksdriverne Hero Mottak og flere av etatene på møtet.

- Hero har vært utsatt for et umenneskelig press, slår Bente Larssen i Fylkesmannen fast.

- Vi er ikke fornøyd med situasjonen i dag. Vi skulle åpnet 16. november, men vi fikk press fra UDI om å åpne en uke tidligere. Det kom 198 på en dag, i tillegg til overføring av asylsøkere fra Fjellhallen, sier regionleder Frode Sam Hauen i Hero Mottak.

Ifølge Hauen var det for få ansatte til det tallet som kom, ifølge avtalen med UDI. Det skulle først trappes opp senere. Da ble det heller ikke tid til noe særlig opplæring.

- Så fikk vi en katastrofal opphopning i helga. Det var ingen som hadde ventet at det skulle komme så mange barnefamilier. Alle involverte gjorde det som sto i deres makt for å få det til å gå rundt, sier senterleder Henry Osima.

- Nå er vi så heldige at ankomsten går ned, og vi kan flytte på folk, gjøre brakker tomme og gjøre dem rene, legger han til.

Avdelingsdirektør Siri Rustad i UDI er enig.

- Om vi hadde kunnet vente, hadde vi hatt et senter som var bedre i startgropa, mener hun.