• PRESTØYHJEMMET: Ligger rett ved sykehuset i dag.
    Foto: Marianne Bergseth

I september sendte Kari Gabrielsen bekymringsmelding til kommunen angående forholdene på Prestøyhjemmet. Hun kalte bemanningen på senteret uforsvarlig, med to ansatte per avdeling på kveldstid. På nettene er én nattevakt fordelt på to avdelinger med 16 beboere.

I mai fikk SVA beskjed fra kommunen om at de vurderte å styrke kvelds– og helgevaktene med én ansatt. En midlertidig stilling har kommet inn så langt. Men kommunens ordning for Prestøyhjemmet er langt fra nok, mener Kari Gabrielsen og flere andre pårørende – i et leserinnlegg i dagens avis, og intervju med SVA.

– Denne ekstra ansatte skal betjene to avdelinger etter behov på kveldstid. Det er også satt opp aktivitetsplan, og pleieplan er under utarbeidelse. Men vi har ikke sett store forandringer på avdelingene, og sykehjemmet er deres hjem. Vi mener tre faste ansatte per avdeling er minimum på dagvakter, kveldsvakter og i helgene.

Aktivitetsbehov

Og det er absolutt minimum, skal man spørre Gabrielsen. Egentlig burde det vært flere. Problemet er at avdelingene det gjelder har mange sykdomsrammede eldre, og en del er også demente. De har behov for tett og god oppfølging, mener Gabrielsen.

Hun sier at med dagens antall ansatte, blir det ikke nok tid til å gi hver beboer den tiden de trenger.

– Oppfølgingen av de eldre krever kompetanse innenfor dementomsorgen og god kjennskap til hver enkelt bruker. Noen trenger tett oppfølging under måltider, og god tid til stell om morgenen. En del demente vandrer, og vi vet at miljøterapeutiske tiltak er å sitte sammen med dem for å roe dem ned, nevner hun.

På natta er det bare én ansatt som våker over de to avdelingene i andre etasje. Da har de pårørende fått beskjed om at nattevakta kan tilkalle en ekstra person fra rehab-avdelinga i etasjen over, om det trengs. Men de pårørende kaller også dette uforsvarlig.

– Hvordan skal den ene ansatte klare å følge opp alle 16 beboerne på en forsvarlig og god måte, spør Gabrielsen.

– De som bor på sykehjemmet betaler 85 prosent av pensjonen, og det kan tilsvare 25-30 000 kroner i måneden i noen tilfeller. Da må de ha en mulighet til å si noe om hvordan de vil ha det, påpeker de pårørende.

– Glemt

Gabrielsen og de andre pårørende mener de eldre på sykehjem i kommunen blir glemt av politikerne.

– De lovte mye under kommunevalget, men de viser veldig lite interesse nå. Kan ikke politikerne ta seg en vakt på hjemmet en helg, så kan se gå inn i de oppgavene en ansatt har når det er lite folk på jobb, sier hun.

De pårørende etterlyser kompetanseplan og rekrutteringsplan for å få ansatte til sykehjemmene.

– Gi dem god lønn og kurs – gjør noe for å beholde dem i den krevende jobben de har, oppfordrer Gabrielsen.

– Forsvarlig

Kommunalsjefen for helse, omsorg og velferd, Elisabeth Larsen, står på det samme som kommunen svarte i mai: At de leverer en forsvarlig eldreomsorg.

– Vi hadde ikke kunne drevet sykehjem om vi ikke mente det var drevet på en forsvarlig måte. De pårørende vil det beste for sin familie. Den subjektive opplevelsen av hva som er best for de eldre, samsvarer ikke bestandig med det som er forsvarlig, sier Larsen.

Hun benekter likevel at «forsvarlig» betyr at helsetilbudet holdes på et minimumsnivå når det gjelder kvaliteten på behandlingen. 

Larsen forteller at de jobber med kvaliteten på tilbudet, og at de har iverksatt et prosjekt som ser på individuelle behov i sykehjem. Prosjektet ble startet i år.

Kommunalsjefen påpeker samtidig at de har oppbemannet med flere stillinger på Prestøyhjemmet, og at de hele tiden vurderer bemanningen i forhold til behov.

– Trykket varierer igjennom hele året, sier hun.

Det er utfordringer med å rekruttere nok sykepleiere i kommunen. Larsen mener det er et landsproblem, og at de har gode tiltak med lønn og hele stillinger for å få flere inn. I mellomtiden skal ikke bemanningen på sykehjemmene ha blitt påvirket, siden kommunen fyller manglende stillinger ved hjelp av vikarbyrå.

Budsjettet

SVA har også spurt Rune Rafaelsen om budsjettbehandlingen. Han sa tidligere at eldreomsorgen kunne få kutt takket være mindre tilskudd fra staten. Men han vil ikke kommentere budsjettet videre før budsjettforslaget er lagt fram på mandag, og diskutert i partiet.