Den politiske ledelsen i Sør-Varanger har tidligere bedt administrasjonen om utredning av nedleggelse av utvalget. Og i og med at Arbeiderpartiet har rent flertall, tyder alt på at Utvalget for miljø og næring er historie etter onsdagens behandling i formannskapet. Årsaken til nedleggelsen er at det har vært få saker til behandling. I tillegg er besparelsen også lagt opp til etter budsjettvedtaket for 2017.

- Det er ønske om å overføre sakene som tidligere skulle opp i Utvalg for miljø og næring til Utvalg for plan og samferdsel. Unntakene er fondssakene, som ønskes overført til formannskapet, skriver rådmann Nina Bordi Øvergaard i sakspapirene til kommende onsdags formannskap.

Virkeområder

Utvalg for miljø og næring har bestått de siste kommunestyreperiodene, i noe ulik sammensetning og form, men hovedsaklig med det samme virkeområdet. Totalt 29 virkeområder har vært i virkeområdet til det nedleggingstruede utvalget, alt fra bygdeutvikling til fiskeri, ENØK, konsesjonslov, naturvern, forurensningsloven, kart/oppmålingskogbruk, vann/avløp, næringsfond og reiseliv, for å nevne noe.

Utvalget består i dag av politikerne Mariann Wollmann Magga, Rolf Randa og Sissel Jensen (Ap), Knut Mortensen (Sp) og Nina Danielsen (H) med ni varamedlemmer.

- Kommunestyret har i medhold av kommunelovens paragraf 10 hjemmel til både å opprette, nedlegge og omorganisere utvalg, skriver Bordi Øvergaard.

Redusere kostnader

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) er glad for innstillingen om å legge ned Utvalg for miljø og næring.

- Dette bestemte vi i budsjettbehandlingen i desember. for å redusere kostnadene. All den tid at det har vært få saker opp til behandling i dette utvalget, så gjør det ingenting at vi legger det ned. Også vi politikere må snu hver stein for å se hvor vi kan spare på våre egne møter. Det koster mellom 50 000 og 100 000 kroner å arrangere et kommunestyremøte. Vi må avholde færre møter for å spare penger. Jeg hører flere si at vi svekker demokratiet ved å gjøre det sånn. Vi har ihvertfall valgt å gjøre det sånn, sier Rafaelsen.

Partikollega og varaordfører Lena Norum Bergeng sier mer om budsjettvedtaket.

- Dette er et ledd i forbindelse med budsjettvedtaket for 2017 om å spare 500 000,- på politisk ledelse og administrasjon. Dette utvalget har i siste kommunestyreperiode 2011-2015 behandlet cirka 70 saker. Noe som i snitt blir halvannen sak i måneden ( juli er møtefri). I 2016 behandlet utvalg for miljø- og næring 17 saker, hvorav flere av sakene var i forbindelse med omstillingssituasjonen. Sør-Varanger utvikling AS er nå etablert og dette vil lette saksmengden ytterligere for utvalget. Da alle politiske møter utløser kostnader i form av tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse og godtgjørelse og frikjøp til utvalgsleder, vurderer vi at dette er kostnader vi ikke kan forsvare med den økonomien Sør-Varanger kommune har i dag. 

Sakene som tidligere har blitt behandlet i utvalg for miljø og næring vil bli overført til utvalg for plan og samferdsel, mens formannskapet vil overta behandling av søknader til næringsfondet og primærnæringsfondet, sier Norum Bergeng.

Villet politikk

Høyres Eilif Johannesen kaller nedleggelsen av Utvalg for miljø og næring for «villet politikk» fra kommunens politiske ledelse.

- Det er oppsiktsvekkende at politisk ledelse kutter i lokaldemokratiet på denne måten. Vi husker at Ap gikk til valg på å ta makta tilbake til politikerne, men med dette gjør Ap kommunen enda mer administrasjonsstyrt. Det vitner om en politisk ledelse som ikke evner å styre, men som finner det komfortabelt å la seg bli styrt. Ellers mener Høyre at en av kommunens aller viktigste oppgaver er å legge forholdene til rette for næringsutvikling, både for eksisterende virksomheter og nyetableringer. For at Sør-Varanger skal bli en vekstkraftig kommune, mener Høyre at kommunen må forstå sin opplagte viktige rolle som en oppsøkende, lyttende, imøtekommende og aktiv samarbeidspartner for næringslivet. Da politisk ledelse velger å legge ned næringsutvalget, sier den i klartekst at næringspolitikk ikke er et prioritert politikkområde. Stor vingling med stadige u-svinger i stamnett-terminalsaken og helt fraværende tilrettelegging for lokalt næringsliv i den kommende byggingen av nyskolen i Bjørnevatn og Sandnes, dokumenterer at politisk ledelse ikke har nevneverdige næringspolitiske ambisjoner. Høyre beklager at vi er alene om å forstå viktigheten av en offensiv og ekspansiv næringspolitikk i Sør-Varanger. Høyres viktige arbeid som det førende næringspolitiske partiet i kommunen, blir derfor enda viktigere i tiden fremover, sier Johannesen.

Ikke positivt

Senterpartiets Kurt Wikan synes ikke det er postivt at miljø- og næringsutvalget nå legges ned.

- Vi er en kommune som ønsker utvikling og særlig næringsutvikling det er mange saker som man kan ta fatt i. Tror det med og legge ned ett utvalg som miljø og næring med begrunnelse at det er få saker blir galt i dagens situasjon, tror heller man må se på mulighet til at utvalget får flere saker både på miljø og næringsiden å jobbe med.  Signalene vi gir utad samtidig som vi skal være en næringsvennlig kommune er negative med og legge ned ett så viktig utvalg som går på næring. Vi må satse også fra kommunen når det gjelder næring. Miljø og næring er jo også fondstyre og dette er foreslått flyttet til formannskap samtidig som man skal kutte ned på møter, dette betyr mange saker og sette seg inn i før ett møte. Formannskapsmøtet 1 februar saksdokumenter er på 450 sider og tror dette kommer til og skje ofte. Det er mange timers arbeid og lese så store saksdokument, er redd for at mange vil få problemer med og lese saksdokumenter grundig. Og dette går utover en grundige behandling av saker, sier Wikan.

Sakene blir ivaretatt

Fremskrittspartiets Staal Nilsen er noe mer positiv.

- Utvalget for miljø og næring legges kun ned som eget utvalg, men funksjonen flyttes til et annet utvalg. Med andre ord blir sakene ivaretatt og da mener jeg vi ikke trenger et eget utvalg for å betjene så få saker som kommer til miljø og næring, sier Nilsen.