Etter en gjennomgang har kommunen kommet til at det korrekte beløpet for kravene som stilles til UDI 16 132 859 millioner kroner. 6. april mottok kommunen 8 703 971 millioner kroner fra UDI. Med forsinkelsesrenter så er det nå 7 873 083 millioner kroner igjen av betalingen kommunen krever.

Krav

Det er et langt og omfattende brev advokatene Ole G. Klevan og Halvard Helle i advokatfirmaet Schiødt har sendt til UDI på vegne av Sør-Varanger kommune. Selve kravsbrevet er på 21 sider, og med all dokumentasjon, referat på møter, epost-korrespondanse og alle andre sider rundt avtalen mellom UDI og Sør-Varanger kommune er brevet fra kommunens advokater på 199 sider.

– Sakens «bakteppe» er at kommunen tok samfunnsansvar i en akutt og kritisk situasjon høsten 2015. Kommunen opplever det på denne bakgrunn meget skuffende at UDI ikke bare, slik kommunen opplever det, løper fra sitt ansvar som en ansvarlig kontraktsmotpart, men også karakteriserer kommunen på en negativ måte som savner forankring i de faktiske forhold. UDI må fortsatt anses å være i løpende betalingsmislighold, og det tas på vegne av Sør-Varanger kommune forbehold om å ta alle nødvendige rettslige skritt for å sikre kontraktsmessig oppgjør av kravene, skriver Klevan og Helle i brevet.

Rettslig skritt

Ordfører Rune Rafaelsen sparer ikke akkurat på kruttet når han omtaler UDI og måten de har løst betalingsfloken med kommunen på.

– Vi har brukt veldig mye tid på dette. Noe er fjernet, annet er lagt til. Avtalen mellom partene er helt klar, og vi krever at den resterende delen av pengene i avtalen som vi ble enige om i høst, betales ut umiddelbart. Vi har ikke drevet noen form for dobbeltfakturering som det er blitt hevdet. Kontraktene er klare, og dokumentasjonen vi har korrekt. UDI har opptrått veldig lite profesjonelt og kommet med direkte løftebrudd. Dette er utrolig skuffende.

Rafaelsen hadde så sent som i mars et møte med UDI og Frode Forfang. Her ble det lovet at staten skulle gjøre opp for seg. Siden har ikke noen i Sør-Varanger kommune hørt noe.
Hva skjer dersom resten av pengene ikke kommer?

– Da er det rettslige skritt neste, ingen tvil om det. Vi krever at staten gjør opp for seg. En rettslig stevning må være et stort nederlag for staten i en sak som dette. Og i lys av de rapportene som er kommet den siste tiden, der det slås fast at politiet på sentralt hold sviktet og UDI sviktet, så må det være i myndighetenes interesse å få ryddet opp i dette så snart som overhodet mulig. Vi tok nasjonalt ansvar og ble til og med nevnt i statsministerens nyttårstale. Dette er så useriøst som det kan få blitt.
Hvordan vil du karakterisere UDIs oppførsel i denne saken?

– Det er en skam og veldig trist for Norge som nasjon, sier Rafaelsen.

Dialog

UDI har et ønske om å gjøre opp for seg.

– Vi har utbetalt 8,7 millioner kroner. Dette er drøyt halvparten av kravet fra Sør-Varanger kommune. UDI er i dialog med kommunen om resten av kravet, men vi er avhengig av korrekt dokumentasjon, sier enhetsleder Christian Wisløff i UDI.

– Korrekt dokumentasjon har de nå fått og at de er i dialog med kommunen er ren bløff. Jeg presiserer at all kontakt UDI har med kommunen går gjennom vår kontakt, men heller ikke de har hørt noe fra UDI på en stund, sier ordfører Rune Rafaelsen.
UDI ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.