Det viser rådmann Nina Bordi Øvergaards økonomirapportering for tredje kvartal, som ble offentliggjort onsdag.

Her meldes det spesielt om store merforbruk innen grunnskole og omsorgstjenestene.

"Totalt viser status fra enhetene at det ligger an til underskudd for Sør-Varanger kommune i 2017. Erfaring viser at forventet underskudd vanligvis blir noe lavere enn forutsatt som følge av enhetenes innsats med å holde budsjett, samt inntektsføring av ulike tilskudd og fondsmidler," heter det i rapporten.

Saken skal opp i formannskapet neste onsdag.

Flere millioner i merforbruk

Her er noen av hovedpunktene i rapporten:

  • Omsorgstjenestene samlet ligger etter 3. kvartal an til overskridelser med i overkant av 6,5 mill. kroner i 2017, av dette er 3 millioner kroner i sykehjemsenheten. Her ble det i andre kvartal tilført to millioner ekstra for å dekke merkostnader, men nå trengs altså mer.
  • Innenfor grunnskole meldes det etter 3. kvartal om budsjettoverskridelser på 2,8 millioner kroner knyttet til bruk av vikarer knyttet til elever med særlig ressursbehov. Her vedtok Ap et kutt på to millioner kroner for 2017.
  • Barneverntjenesten vil gå med et merforbruk ved utgangen av 2017. Dels skyldes dette situasjonen rundt bemanning og innleie av konsulenter, samt høyere utgifter for tiltak til barn utenfor hjemmet. I andre kvartal var overskridelsen estimert til en million kroner. Nå har det økt til tre millioner.
  • Årets stortingsvalg kostet kommunen 330.000 kroner mer enn beregnet - i hovedsak overtidsbruk og kjøp av valgmateriell.
  • I administrasjonen er det brukt juridisk bistand for om lag 400.000 kroner utover budsjett.

Mindre hos Nav

Imidlertid holdet de fleste enhetene seg på budsjett, og enkelte områder veier noe opp med mindre pengebruk:

  • Nav har brukt 700.000 kroner mindre enn ventet hittil, men har økt utbetalingene mye de siste månedene.
  • Statstilskudd for flyktninger ligger an til å bli omlag 2 millioner kroner over budsjett i 2017. 
  • Merinntekt på 280.000 kroner på eiendomsskatt
  • Sykefraværet har gått ned fra 9 prosent til 8,2 prosent.

Fikk ekstramidler

I fjor innførte kommunen innkjøpsstopp på slutten av året. Kommuneregnskapet endte til slutt med et overskudd på 16,7 millioner kroner. Det utgjorde en liten margin (1,43 prosent av netto driftsinntekter) av de vel 950 millioner kronene som utgjør den årlige omsetningen i Sør-Varanger kommune.

Det var imidlertid en forbedring fra året før, hvor overskuddet ble på 3,76 millioner (0,5 prosent).