Seksjonsleder Stig Moen hos Fylkesmannen slår i en rapport fast at de ser alvorlig på funn som ble avdekket ved en inspeksjon i juni i år. Sand etter sandblåsing støver ned omgivelsene og sand blir ikke godt nok samlet opp. Fylkesmannen mistenker også at bedriften kan forurense sjøen ved Kimek-hallen.

Sand til naboen

Bakgrunnen for undersøkelsen ved Bergen Group Kimek var en klage Fylkesmannen mottok i slutten av mars som gjaldt utendørs sandblåsing ved bedriften.
– Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i, eller i medhold av forurensningsloven og internkontrollforskriften overholdes, sier Moen.
Ledelsen ved Bergen Group Kimek opplyste under inspeksjonen at det var praktisk umulig å skjerme omgivelsene under sandblåsingen ute og at de ikke kunne sandblåse større overflater i skipshallen, blant annet fordi ventilasjonsanlegget ikke var dimensjonert eller tilpasset.
Fylkesmannen påpeker at mengden blåsesand som ble observert på naboeiendommen tilsier at bedriften ikke har gjort nok for å hindre nedstøving av omgivelsene og for å overholde utslippsgrensen på fem gram per kvadratmeter månedlig nedfall av blåsesand og støv på naboeiendommen.
– Fylkesmannen er uenig i tolkningen av regelverket og mener at sandblåsing utendørs uten skjerming ikke er tillatt og ikke skal forekomme, sier Moen.

Dårlige rutiner

Fylkesmannen mener også at rutinene for å samle opp all brukt blåsesand heller ikke har vært gode nok.
– Brukt blåsesand skal samles opp fortløpende. Her lå blåsesanda på bakken minst 120-130 meter langs oppstillingsplassen og fram til veien på nabotomta. De hadde ikke hatt rutiner for å rengjøre eller koste skipsbukkene for blåsesand når arbeidet var avsluttet og det ble observert noe mer brukt blåsesand på bakken der bukkene stod på lager.
Tidligere tillatelse for slippvirksomheten i Kirkenes hadde lempeligere krav enn det som gjelder i dag, opplyser Fylkesmannen og påpeker at nye forskrifter trådte i kraft
1. januar 2012 for Bergen Group Kimek og at de ble orientert om dette i november året før.

Forurensning til sjø

Fylkesmannen mener også at bedriften har utslipp til sjø og grunn som kan føre til forurensning. Det drives høytrykksspyling både inne og ute.
– Virksomheten hadde tatt noen prøver av spylevann, men kunne ikke forevise noe måleprogram, heter det i rapporten.
Selv hevder bedriften at de har kontroll på sine utslipp og at omfanget av utslipp av tungmetaller og TBT (tributyltinn) er svært begrenset på bakgrunn av gjennomsnittsmålinger fra to fartøy.
Fylkesmannen bestemte at det må legges fram dokumentasjon som viser hva som umiddelbart er gjort for å redusere utslippene. Innen 1. juni 2014 skal oppsamlings- og renseinnretninger være installert.
I tillegg til dette avdekket også inspeksjonen også at Bergen Group Kimeks håndtering av farlig avfall ikke var tilfredsstillende.

Mulkt

Bergen Group Kimek har fått frist til 31. oktober på tilbakemelding til Fylkesmannen og legge fram hvilke prosedyrer som konkret skal iverksettes for å tilfredsstille de krav som settes.
– Får vi ikke denne tilbakemeldingen vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt på 15 000. Da gis det en ny frist på fire uker. Dersom denne overskrides vil tvangsmulkten påløpe, sier Moen.

– Skal forbedre oss

Administrerende direktør Greger Mannsverk i Bergen Group Kimek sier at bedriften skal forbedre seg etter inspeksjonen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.
– Bergen Group Kimek driver industri, noe som medfører at man også produserer avfall fra virksomheten. Deler av dette avfallet kan være uheldig for miljøet. Vi ser områder påpekt av Fylkesmannen hvor vi skal forbedre oss. Kimek er et av de nyeste verftene i Norge og det gjør at vi etter vår mening er en av de beste i klassen, med hensyn til utslipp. Dette er noe som også er bekreftet i Norsk Industris analyse «Beste praksis for miljøarbeid i skipsverft - utslipp og avfall», sier Mannsverk.
Han lover at bedriften skal ha en god dialog med Fylkesmannen om dette videre.
– Vi skal svare Fylkesmannen innen 31. oktober. Jeg er overbevist om at vi skal finne fornuftige løsninger, både for miljø og verft, sier Mannsverk.