Dette kommer midt under innspurten om forsvarssjefens rapport, kalt Fagmilitært råd (FMR), lekkasjer gjengitt av Aftenposten lørdag. Dette er forsvarets første langtidsplan i den nye sikkerhetssituasjonen for Norge.
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har ifølge lekkasjene landet på at han vil ha alle de 52 planlagte F35-kampflyene. Flere av partiene på Stortinget har andre planer.

Finnmark

Samtidig som nytt utkast til FMR ble bearbeidet, i månedsskiftet august-september, var mekaniserte avdelinger (avdelinger med stridsvogner) fra Hærens to profesjonelle avdelinger, Telemark bataljon og Panserbataljonen, på befaring i Finnmark. Etter det Aftenposten får bekreftet var oppgaven å se hvor og hvordan en framrykkende fiende bør stanses. Ifølge lekkasjer fra FMR er nettopp det å plassere en tung avdeling på Porsangmoen i Finnmark er ett av forslagene i FMR.

Forsvaret forklarer tilstedeværelsen som et «samarbeidsseminar på bataljonsnivå».

– Disse tar ofte utgangspunkt i operative planverk. Man tar ikke med seg hele avdelingene eller militært utstyr, men ledere for avdelingene. Dette er normalt og gjøres hvert år på ulike steder i Norge, sier oberstløytnant Aleksander Jankov, talsmann for Hæren.

Takle konflikt

Telemark bataljon og Panserbataljonen så på hvordan man bør takle en eventuell strid skal starte, hvor en fiende kan stanse og hvor lenge man kan drive oppholdende strid. Dessuten bli kjent med «sperretiltak» som fortsatt eksisterer fra den kalde krigen, samt å fordele ansvar mellom bataljoner og andre avdelinger.

Panserbataljonen var i Vest-Finnmark, i området ved Alta. Telemark bataljon var blant annet hos Grensevakten og ved Porsangmoen.

Ifølge Jankov ble avdelingene samkjørt på operative systemer, så på muligheter og begrensninger.

– Man bruker mest tid på å diskutere samarbeidsformer, hvordan løse oppgaver i året som kommer, sier Jankov til Aftenposten.

Samme avis skrev om forslaget til rapport slik det forelå ved utgangen av juni. Utkastet innebar et forsvar forsvarssjefen ikke ville ha. I den endelige rapporten vil Bruun-Hanssen være langt mer offensiv ved å beskrive hva som trengs for at Forsvaret skal være troverdig.

Det vil si fylle sin primæroppgave, å stå i mot et angrep og holde ut til allierte kommer til unnsetning. Ifølge lekkasjer fra et ferskt utkast til FMR, gjengitt av nettstedet aldrimer.no, trenger Forsvaret ifølge Bruun-Hanssen 180 milliarder kroner utover dfagens forsvarsbudsjett for å beholde dagens våpensystemer de neste 20 årene.

Oppgave

I dokumentet tildeles Telemark bataljon og Panserbataljonen en framtidig oppgave i Finnmark, der det tyngste elementet blir plassert i den gamle Garnisonen i Porsanger. Her skal det etableres en stående og mekanisert kompanistridsgruppe med utgangspunkt i avdelinger fra Brigade Nord. I en krigssituasjon vil e få i oppgave å forsøke å sinke en framrykkende fiende på vei vestover i Finnmark.

Det stilles spørsmål internt i Forsvaret om en plan med å stanse en fiende i Finnmark er politisk motivert, mer enn den er realistisk. Flere mener at Forsvaret verken har ressurser eller personell til å bremse en fiende som Russland, i Finnmark, til alliert hjelp måtte være et faktum.

Råd

Sjef for Grensevakten, Jan Erik Haug, understreker at FMR er et råd.

– FMR er et råd og politikerne tar den endelige beslutningen våren 2016. FMR er forsvarssjefens anbefaling til regjeringen for hvordan Forsvaret bør utvikles for å møte utviklingen innen sikkerhetspolitikk, teknologi og økonomi best mulig. Rådet overleveres 1. oktober. Jeg kan ikke kommentere rådet før det er offentlig.

Haug bekrefter at Telemark bataljon har besøkt Grensevakten i høst.

– Begge avdelinger er en del av Hæren i innsatsforsvaret. Besøket hadde ikke noe med FMR å gjøre. Hensikten med besøket var å diskutere muligheter og begrensninger for forsvar av Finnmark. Det er vanlig at vi møtes for å diskutere fag.

Vi elsker fred, viktigst er å forebygge krig, men vi vil slåss med alt vi har for alt vi er, uansett hvor det måtte være i Norge, sier Haug.