Sør-Varanger Høyre registrerer at aktører med stor interesse for Leirpollen mener at kommunestyret er ført bak lyset.

- Spørsmålet er nå hvem som fører hvem bak lyset, sier Johannesen. 

Han mener rapporten feilinformerer ved at den utelater å vektlegge kjent informasjon av vesentlig karakter.

- Mulighetsstudien gjør kun en ting, nemlig å «forurense» kommunestyrets enstemmige vedtak på Høybukta vest som lokasjon for stamnett-terminal, sier Johannesen.

Sendt til NRK

Høyre har fått rapporten tilsendt fra NRK. 

- Vi reagerer kraftig på at rapporten er sendt NRK, men ikke til kommunestyrets representanter. Hvorfor er det hensiktsmessig å orientere NRK om mulighetsstudiens konklusjoner, men ikke kommunestyret? Nok en gang vises stor forakt for kommunestyret, mener han.

Innkomne anbud på mulighetsstudie er protokollført åpnet 24. januar 2017. Rapportdato fra antatt leverandør, Asplan Viak, er 25. februar 2017. 

- Asplan Viak har altså i beste fall brukt en måned på mulighetsstudien. De statlige fagetatene brukte to år på de samme utredningene. Hvorfor skal mulighetsstudien som er gjennomført på rekordtid, representere mer kunnskap enn farledsutredningen til Kystverket, KVU-rapporten, KS1-rapporten og beslutningen til Samferdselsdepartementet? Som kjent har alle disse konsekvent pekt på Korsfjorden (Høybukta vest og Pulkneset).

«Kjent kunnskap» 

Asplan Viak har ifølge Johannesen basert studien på såkalt «kjent kunnskap» om grunnforholdene i de ulike terminalalternativene. 

- Av rapporten fremgår det at utbyggingen på Pulkneset er plassert i Kvalbukta. I henhold til det geologiske kartet til NGU for området, er det mest leire og løsmasser inne i Kvalbukta. Siden 2012 har private aktører planlagt utbygging på Pulkneset. Er det noe som aktørene ikke skal plassere i Kvalbukta, så er det kaianlegg. Dette vet kommunen, men har tilsynelatende glemt å orientere konsulentene om dette.

Mulighetsstudien underkjenner ifølge Høyre-politikeren Leirpollen som stamnettlokasjon. Leirpollen er så fullt av leire at utbyggingen er trukket sør for Leirpollen, enda nærmere Kirkenes sentrum. Målt avstand fra Leirpollen sør til Thon Hotel Kirkenes er bare en kilometer. 

- Alvorlig havne- og industristøy og stor visuell «forurensing» blir med dette et enda større problem, sier han. Problemene dette skaper for befolkningen og reiselivet, må for all del ikke undervurderes.

Hopp over Leirpollen

Mulighetsstudien antyder å hoppe over Leirpollen ved havneutvidelse fra Leirpollen sør. Havneutvidelse planlegges i Leirpollen nord. I praksis vil det da bli bygd to havner (Leirpollen sør og Leirpollen nord).

- Mulighetsstudiens alternativ Leirpollen sør er skremmende likt det som Jacob B. Stolt-Nielsen og Felix Tschudi presenterte i Sør-Varanger Avis for noen uker siden. Høyre konstaterer at mulighetsstudiens Leirpollen-alternativ sammenfaller med private aktørers planer, mens Pulkneset-alternativet er feilplassert (inne i Kvalbukta). Hvordan har dialogen vært med de ulike private aktørene? Har interesserte aktører både i Høybukta vest, Pulkneset og Leirpollen blitt kontaktet?

Mulighetsstudien konkluderer også med at isforholdene er bedre i Leirpollen enn i Korsfjorden. 

- Høyre konstaterer at det er gjennomført befaring med Havnevesenet, samt at det i rapporten er inntatt et iskart datert 3. april 2013 som grunnlag for å konkludere på isforhold, opplyser Johannesen.

Her framkommer det at isforholdene i Korsfjorden er dårlig. Men Høyre forundrer seg over at studien ikke nevner Havnevesenets kartlegging fra samme periode.

- Totalt er det registrert isforhold i 30 dager i Leirpollen og Korsfjorden. Av disse 30 dagene, er det kun en dag hvor det ikke er registrert is i Leirpollen. Selv om ubestridelig fakta viser dårligere isforhold i Leirpollen, konkluderer Asplan Viak med at Leirpollen gis fortrinn med hensyn til isforhold, legger han til.

Fritidsboliger

Mulighetsstudien problematiserer også fritidsboligene som ligger i området Høybukta vest. Fritidsboligene som berøres ved Leirpollen-alternativet, antas derimot å stige i verdi.

- Dette er en svært tendensiøs og ikke dokumentarbar konklusjon. Norterminal har drevet med skip-til-skip oljeomlasting ved Reinøya i Bøkfjorden siden 2014. Norterminal søker 5. mars 2015 Miljødirektoratet om tillatelse til oljeomlasting i Korsfjorden, nærmere bestemt i det de betegner SS5 som er i området Høybukta vest-Pulkneset. Søknaden begrunnes med mye bedre isforhold i Korsfjorden. Norterminal og Jacob B. Stolt-Nielsen slår altså selv i hjel mulighetsstudiens konklusjon på dårlige isforhold i Korsfjorden.

Høyre mener at mulighetsstudien overhodet ikke kan brukes som kunnskapskilde. 

- Politisk ledelse burde vist politisk handlekraft og stoppet mulighetsstudien som Høyre ba om allerede i januar. I stedet valgte politisk ledelse å bruke 130.000 kroner på en studie som validitetsmessig er svært kritikkverdig. Når det er sagt, så er det oppløftende å lese ordførerens oppfatning om at studien ikke vil endre på vedtaket om Høybukta vest som stamnett-terminal, sier Eilif Johannesen.