En enstemmig Høyesterett gir Finnmarkseiendommen (FeFo) medhold i at den har rett til å bestemme over utmarksressursene i Nesseby i Finnmark. Men dommen påpeker at FeFo må tilpasse forvaltningen til de etablerte rettighetene til lokalbefolkningen, slik Finnmarkskommisjonen også har slått fast.

– Jeg mener dommen og prosessen har fremtvunget en endring i FeFos holdning. Det er absolutt en seier, sier leder Gunn-Britt Retter i Nesseby bygdelag, som hadde reist ens ærend til Oslo for å høre dommen bli lest opp fredag.

Striden har stått om hvorvidt lokalbefolkningen, som i hovedsak er sjøsamer, skal overta retten til å bestemme over blant annet jakt, fiske og bærplukking, der det har vært FeFo som eier og forvalter det meste av utmarksressursene. FeFo styres av et styre utpekt av Fylkestinget og Sametinget.

Nesseby bygdelag krevde å få anerkjent lokalbefolkningens kollektive bruksrettigheter til utmarksressursene i et området på om lag 400 kvadratkilometer rundt bygda. Det skjer etter at Finnmarkskommisjonen gjennomgikk og fastslo eksisterende bruks- og eierrettigheter.

Må ta inn lokal kunnskap

Retter sier hun umiddelbart ble skuffet over at Høyesterett enstemmig sluttet seg til Fefos lovforståelse, men synes altså likevel utfallet er bra.

– Den lokale kunnskapen til folk som bruker områdene, må tas mer med i kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen, sier Retter.

Et eksempel er jaktområder for rype. Selv om sonene tegnet inn på kartet synes å gi jegerne god plass, er det ikke alle deler av området som er jaktbare.

– Jegerne går der hvor det er best å jakte. Den lokalkunnskapen må inn i forvaltningen, sier Retter, som mener dommen vil tvinge fram endringer i FeFos forvaltning.

Domstolen understreker også at FeFo må prioritere lokale brukere ved ressursknapphet.

Bygdelag mot bygdelag

Utmarksdomstolen, en særdomstol for Finnmarksloven, ga bygdelaget medhold i saken, men FeFo anket til Høyesterett og vant altså fram fredag. Fefo har fått støtte fra Nessebys nabobygdelag, som fryktet at befolkningen der ville miste tilgang til utmarksressurser.

FeFos direktør Jan OIli sier han er veldig fornøyd med å få en avklaring. Men også han trekker fram at Høyesterett understreker lokalbefolkningens selvstendige rettigheter.

– Dagens dom styrker Finnmarkskommisjonens konklusjon om at lokalbefolkningens selvstendige rettigheter setter føringer på hvordan vi skal forvalte, sier Olli.

Han sier han syns det er bra at disse rettighetene blir framhevet og at dette vil få følger for hvordan de forvalter ressursene, men kan ikke si konkret nå hvilke følger det vil få.

Fakta

* Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er landets nest største grunneier etter Statskog, og har forvaltningsansvar for 46.000 kvadratkilometer som fram til 1. juli 2006 var statsgrunn.

* Dette utgjør 95 prosent av landarealene i Finnmark. FeFo administrerer også 5.400 kilometer kystlinje.

* FeFo ble opprettet som følge av Finnmarksloven som avklarte samiske rettigheter.