I fjor startet kommunen prosessen med å få til en overgang fra deltidskulturen til heltidskulturen innenfor helse -og omsorgsektoren. Kommunestyret nedsatte da ei arbeidsgruppe for å styre denne prosessen. Onsdag til fredag i forrige uke var alle de ansatte, tillitsvalgte, ledere og noen politikere, 250 i alt, innkalt på workshop. Flere på heltid og færre på deltid er ifølge leder av arbeidsgruppen, Lena Norum Bergeng, helt nødvendig for å rigge sektoren klar for en framtid med flere eldre og syke, nye oppgaver knyttet til Samhandlingsreformen og krav om tilpasset kompetanse. En viktig forutsetning for en endring er å involvere de ansatte.

Bedre kvalitet for brukerne

Seminaret ble faglig styrt av Hildegunn Andreassen fra KS konsulent. Gjennom foredrag og gruppearbeid utfordret hun de ansatte til å reflektere både omkring konsekvensene med deltidskulturen med mange ansatte i halv eller lav prosentstilling og utfordringen knyttet til omlegging mot heltidskultur.

En organisatorisk endring forutsetter ny tenkemåte og ikke minste endring av måten er organiserer arbeidstidsordningen på. Andreassen understreket at økt kvalitet i sektoren er avhengig av i hvilken grad en makter å utnytte bemanningen på en måte at det ivaretar de ulike bistandsbehovene blant brukerne. En viktig oppgave er å sikre nok kompetanse på vakt og samtidig ta høyde for de variasjoner og uforutsigbarhet som ofte kjennetegner denne sektoren. Det vil for det første trolig innebære flere stillinger på arbeidplassen og vakt, men også at økningen av helstillinger fører til færre ansatte. Turnusordninger der brukerne får mange å forholde seg til, er uheldig. Når en tilsatt er oftere på jobb, vil kvaliteten på arbeidsplassen økes fordi en vil kunne bruke sin kompetanse oftere. Det vil også gi et bedre læringsklima på arbeidsplassen

Bekymret for kompetansen

Ingen andre sektorer har flere ansatte i deltidstillinger enn helse og omsorgsektoren. En ekstrem side ved deltidskulturen er de mange ansatte på lav prosent. Nylig fortalte Aftenposten om en kommune som lyste ut en fast jobb som sykepleier i 4,46 prosent stilling. Det tilsvarer en nattavakt i turnus ca hver tredje uke.

Både Andreassen og Bergeng er bekymret for kompetansen på arbeidsplassen i helgene på bakgrunn av omfang av vikarer som også er svært kostbart for kommunen.

- Mange kommuner organiserer seg på en måte som gjør det krevende å sikre kvalitet, spesielt i helgene. Lav kompetanse i helgene påvirker både brukerne og arbeidssituasjonen for den ansatte. Er det god ressursbruk når den ansatte knapt kjenner brukeren, spør de.

Også flere forskningsrapporter har avslørt alvorlig kompetansemangel i eldreomsorgen.

Deltid kvinnediskriminerende

Av hensyn rekrutteringen av flere fagarbeidere, noe som er nødvendig for å opppretteholde tilbudet, er det viktig å kunne tilby hele stillinger, understreker Bergeng.

- Det kan oppfattes diskriminerende mot en hel yrkesgruppe av helsefagarbeidere og sykepleiere å få tilbud om jobb med lav stillingsprosent. Hvis man hadde tilbydd en fagarbeider jobb på det tidligere Syd Varanger i 25-50 prosent stilling, regner jeg med at det hadde blitt ramaskrik i fagforeningen, sier hun.

Hun trekker også fram at mange kvinner gjennom lav stillingsprosent egentlig setter seg i en økonomisk sårbare livssituasjon ikke bare i forhold til familieoppbrudd, men ikke minst med tanke på framtidig pensjon.

Må ha ansatte med

Utfordringene for Sør Varanger kommune framover er å få deltidsandelen og sykefraværet ned. Den deltidskulturen som ble etablert på 1980-tallet, er lite tilpasset de nye utfordringene i helse -og omsorgsektoren. Nå må fokuset være på å få flere på heltid og endre arbeidstidsordningen. Slik kommer denne sektoren inn i en god sirkel med forbedret arbeidsmiljø og kvalitet.

- Vi må løse floken og knekke koden, sier Andreassen.

Hun og Bergeng håper at arbeidsgruppen gjennom denne Workshopen har fått mange innspill som som vil hjelpe gruppen når neste skritt mot heltidsvalget skal bestemmes.

- En ting er sikker, vi må få de ansatte med på denne endringsprosessen. Hvis ikke, får vi det ikke til, sier de.