Rådmannen skriver i budsjettforslaget at det er ressursberegningsmodellen som er grunnlaget for budsjetteringen til grunnskolene. Kuttet på 1,5 millioner er derfor beregnet ut ifra modellen.

- «Kuttet foreslås tatt på lønn siden ressursmodellen tar utgangspunkt i at 95 prosent av kostnadene til skole er lønn og pensjon», skriver rådmannen.

Likevel er skole nettopp budsjettvinner i investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden. Skole 9910 vil utgjøre økte investeringer på 108 millioner for 2018 og 155,1 millioner i 2019, etter  rådmannens forslag til investeringsbudsjett.

Investeringen er en av flere punkter som øker kommunens gjeld kraftig, og vil derfor igjen føre til behov for omstilling i fremtidige budsjettrunder.

Videre skriver rådmannens i budsjettforslaget at driften i Sør-Varanger kommune er for høy i forhold til de økonomiske rammene kommunen har.

- Vi har klart å unngå regnskapsmessig merforbruk, men driftsresultatet har vært for svakt til å bygge opp en reserve. I tillegg vil det være en gjeld på 150.000 per innbygger, altså over 1,5 milliarder, når vi er kommet til 2021, sa rådmann under budsjettpresentasjonen mandag.

foreslår økt promille

Rådmannens budsjettforslag for 2018 omhandler særlig kommunens inntektsposter.

Sør-Varanger kommunes inntektsnivå er blant de 80 høyeste av landets kommuner. Likevel mener rådmannen at de store utfordringene krever at det skapes et sterkere økonomisk handlingsrom. Sterkest økning ønskes i form av økt eiendomsskatt.

– Rådmannen foreslår økt eiendomsskatt fra rundt 53 til 61 millioner. Verk og bruk og næringseiendom øker fra 6,2 promille til 7 promille. Bolig og fritidseiendommer øker fra 4,2 til 4,9 promille. For en bolig på Kirkenes-halvøya på 100 m2 vil det medføre en økt skattebelastning på kr 952 per år, fortalte økonomisjef Svanhild Apeland Lande.

Videre står det i budsjettforslaget at festeavgiftene vurderes til å være lave i kommunen.

«Rådmannen ønsker å endre satsene for festeavgiften på både bolig og næringstomter i kommunen. Erfaring viser at kommunens satser er lave i forhold til festeavgifter i tilsvarende kommuner og hos Finnmarkseiendommen», skriver rådmannen i forslaget.

omstillingsprosjekt

Rådmannen varsler et større omstillingsprosjekt som skal gå over 2 år. Dette for å se nærmere på strukturer, tjenestetilbud og ressursbruken. Store kutt på utgiftsiden bes derfor om å komme i de neste budsjettrundene fra 2019.

– Vi må redusere med 50 millioner i økonomiplanperioden 2018 til 2021, om vi skal unngå å komme i et økonomisk uføre.

Vi får redusert inntekter og økte utgifter. Årsakene er befolkningsendringer (demografi), økte renter og avdragsutgifter, nedtrapping i eiendomsskatt og statlige føringer og reformer.

Utfordringen er at vi blir flere innbyggere, men færre av oss er arbeidsføre, oppsummerte rådmann Nina B. Øvergaard.