June Lillebil Danielsen kjørte veien forleden.

– Den var knapt kjørendes, sier hun. Stor var overraskelsen da hun kontaktet FeFo i etterkant av kjøreturen.

– Svaret derfra var at de gjerne hadde ønsket å reparere veien, men at Nasjonalparkstyret setter foten ned. De lar ikke FeFo hente grus på Gjøkåsen, men må ned til Sandnes for å hente grusen. Det er helt utrolig, sier Danielsen.

Grustaket legges ned

Nasjonalparkforvalter i Øvre Pasvik, Rolf E. Sch. Kollstrøm, forklarer.

– Det aktuelle grustaket like sør for Grensevaktstasjonen, som forøvrig rives i disse dager, ligger i Øvre Pasvik landskapsvernområde. Ifølge gjeldende forvaltningsplan skal dette grustaket avsluttes og legges ned. Forvaltningsplanen er fra 2009, det vil si fra tiden Fylkesmannen var forvaltningsmyndighet.

- Nasjonalparkstyret, som siden 2011 har forvaltet både Øvre Pasvik nasjonalpark- og landskapsvernområdet, har startet rullering av forvaltningsplanen, hvor videre drift av aktuelle grustak til lokal bruk er ønsket fra styret. Dette forutsetter at kommende godkjenning fra Miljødirektoratet og offentlig høring av rulleringen ikke endrer på dette. Dette vil bli avklart i løpet av høsten, sier Kollstrøm.

Han sier at Nasjonalparkstyret er medlem i Vegrådet for skogsbilveiene i Pasvik.

– Vi ser behovet for lokale masser til vedlikehold av veiene i Øvre Pasvik, blant annet for besøkende til nasjonalparken. Nasjonalparkstyret har også bevilget 40 000 kroner til årets vedlikehold av vegene gjennom Vegrådet, sier Kollstrøm.

Tre prioritert

På et møte i Vegrådet 20. juni ble det bestemt å prioritere Grensefossveien (såfremt massetak ved Gjøkåsen kan benyttes), Spurvenveien fram til skilleanlegget og Sametiveien (bestemt område etter grustaket ved Finnstuemoen).

I tillegg til de 40 000 kronene fra Nasjonalparkstyret, bidrar GSV med 100 000 kroner, skogbrukssjefen med 350 000 og FeFo med inntil 100 000 kroner.

Reindriftas egenandel på Spurvenveien avklares etter befaring og når det gjelder Primærnæringsfondet i Sør-Varanger kommune kan søkes på når konkret kostnadsoverslag foreligger.