Sør-Varanger kommune er som kjent en omstillingskommune, og har med det igangsatt et omstillingsprosjekt. Målsetningen er konkret og ambisiøs. Blant annet 300 arbeidsplasser i perioden det nå gjenstår 5 år av.

Av disse er hovedfokus nye arbeidsplasser, men like viktig er også ivaretakelse av de vi allerede har.

Noen bransjer har det mer utfordrende enn andre. Verden svinger, marked svinger. En av bransjene som står overfor en mer utfordrende hverdag, er entreprenørene, byggbransjen.

Dette har politisk ledelse sett, og ordfører har uttalt offensivt at kommunen ønsker å «bøte» på ved å igangsette flere egne byggprosjekter. Og det gjør absolutt Sør-Varanger kommune. Skole 9910 og omsorgsboligene på Skytterhusfjellet er begge nylig vedtatte prosjekter med hurtig fremdrift.

Men så det store spørsmål; hva hjelper det i den nevnte sammenheng når vi samtidig opplever at de lokale entreprenørene ikke når fram?

Skole 9910 er vedtatt skal bygges av Byggmesteran AS fra Trøndelag. Kommunen har nok en gang gjennom utformingen av en totalentreprise sikret sine interesser om en forutsigbar leveranse av høy kvalitet. Men har ikke Sør-Varanger kommune interesser også utover dette?

Jamfør avsnittet over så handler dette om mer. For vi er også nok en gang prisgitt denne totalentrepenørens egeninteresse for at lokale selskaper og lokal kompetanse skal inkluderes i arbeidet i Bjørnevatn.

Å bygge et bygg er en leveranse som innebærer folk og firma i arbeid. Dette er arbeidsplasser. Og det kunne i større grad vært lokale arbeidsplasser. En situasjon der man videreutvikler lokal kompetanse og holder på mer av verdikjeden igjen i lokalsamfunnet.

Så hvorfor skjer ikke dette, i en omstillingskommune med særlig fokus på arbeidsplasser og lokale ringvirkninger?

Et annet grelt eksempel er de planlagte 15 omsorgsboligene på Skytterhusfjellet. Heller ikke i dette anbudsarbeidet ser vi tilrettelegging for at lokale selskaper skal ha mulighet for å stille til start i konkurransen om arbeid i eget område. Handler det om manglende lokal kompetanse og konkurransekraft?

Det nye sykehuset er et eksempel som vitner om at de lokale kan levere på høyt nivå. Men de må gis muligheten fra start av, og det gjennom anbudsprosesser som ikke utelukker dem på et grunnlag som ikke ganger noen.

Offentlige anbud er omfattet av et strengt regelverk. Og regler skal følges, ingen tvil om det. Men regler kan følges på ulike måter.

La oss se til Alta. Meg bekjent har ingen saker blitt reist mot Alta kommune for uregelmessigheter hva gjelder offentlige anbud. Likevel har kommunen vært en sentral bidragsyter til den utviklingen entrepenørbransjen har hatt i Alta.

Over år har entreprenørbransjen i Alta bygget lokal kompetanse og det til et nivå som nå leverer svært konkurransedyktig på nasjonal basis.

Og ikke bare det. Alta-miljøet jobber nå gjennom klyngen Smart Construction Cluster med offensiv innovasjonsutvikling sammen med finske samarbeidspartnere.

Og hva har Alta kommune bidratt med? Jo de har samhandlet med sine lokale entreprenører, og med det sikret at lokale prosjekter har havnet på lokale hender, men det helt klart innenfor regelverkets rammer.

Et godt eksempel til etterfølgelse, men også et eksempel som krever.

Sør-Varanger Utvikling introduserte for kort tid siden begrepet Innovative Anskaffelser. En innovativ gullstandard absolutt verdt å merke seg og jobbe inn mot. Men gitt det utgangspunkt vi i dag står ved, så bør også konkrete tiltak i en litt mindre skala igangsettes parallelt.

Kirkenes Næringshage inviterte i etterkant av prekvalifiserings-saken med omsorgsboligene på Skytterhusfjellet kommunen (ved både administrativ og politisk ledelse) til et møte sammen med våre entreprenørbedrifter.

Dette for bedre samhandling, bygge kompetanse og gjensidig forståelse rundt regelverk for kommunens byggeprosjekter og offentlige anskaffelser.

Formålet var å tilnærme seg dagens praksis og finne handlingsrom for endring. En endring vi mener er i begge parters interesse og som vil gi bedre forutsetninger for lokal deltakelse i kommunen egne byggeprosjekter.

Vi har i skrivende stund ikke fått svar på vår invitasjon, men håper fortsatt på en positiv og hurtig respons på vår invitt.