Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved Wesselborgen sykehjem i Kirkenes i september. Der ble det avdekket flere mindre brudd på arbeidsmiljøloven. Blant annet manglet det kommunale foretaket en oversikt over egen organisasjon med fordeling av ansvar og oppgaver, skriver iFinnmark.

Ifølge nettavisen hadde en av avdelingene ikke fullstendig kartlagt risikoen for vold, trusler og psykiske belastninger, mens to av de andre avdelingene ikke hadde risikovurdert miljøet med tanke på vold og trusler mot de ansatte.

Arbeidstilsynet konkluderer med at foretaket mangler konkrete tiltak for hvordan en skal forebygge vold og trusler rettet mot de ansatte.

Etter tilsynet er Wesselborgen sykehjem pålagt å sende inn dokumenter som blant annet beskriver hva slags tiltak de har iverksatt for å forebygge trusler, kartlegging av risikoen ved de avdelingene som manglet dette og en oversikt over organisasjonen som beskriver ansvars- og oppgavefordeling innen 30. november.