Rovviltnemnda har en ny forvaltningsplan ute på høring. Den inkluderer forslag om nytt prioritert område for jerv og gaupe i Sør-Varanger og i Tana. Det er dette forslaget fylkespolitikerne er bekymret over.

- Vi er bekymret for at et nytt A-område her ville sperre inne sauebøndene i Neiden, samt at dette området ville være en korridor for jerv og gaupe nordover mot de store beiteområdene på Varanger-halvøya, heter det i uttalelsen.

Fylkespolitikerne mener også at det ikke er behov for en slik ny sone fordi det finnes flere både gaupe og jerv i fylket i forhold til det målet som er satt.

Fylkestinget støtter dermed Finnmark Bondelag som uttalte seg sterkt kritisk til forslaget tidligere i høst. Styremedlem Truls Halvari uttalte at rovviltnemnda med et slikt forslag legger opp til en styrt avvikling av saueholdet i hele Sør-Varanger.

- Da Pasvik ble definert som bjørneområde forsvant saueholdet i dalen. Fortsatt holder Neiden-bøndene standm men med et nytt rovdyrområde i vest, vil dissse bøndene i praksis bli sperret inne av rovdyr, sa Halvari. Også bondelaget mener sonen vil skape en rovdyr-korridor mot beiteområder lenger nord.