Utdanningsforbundet, der en av de to tillitsvalgtrepresentantene er medlem, velger å trekke seg fra arbeidsgruppen som skal foreslå forbedringer i fylkeskommunens håndtering av vanskelige personalsaker.

- Utdanningsforbundet representerer en stor og viktig gruppe av våre ansatte og ville kunne ha kommet med nyttige innspill i forhold til dette, sier Ruud.

Vedtatt politisk

Fylkesutvalget vedtok sist mandag at denne arbeidsgruppa skal jobbe videre med læring og forbedring. Utdanningsforbundet har i denne gruppa stilt som en av to representanter valgt av de hovedtillitsvalgte. Parat, som er den andre representanten fra de hovedtillitsvalgte, vil fortsatt delta i arbeidet. Gruppas arbeid er en del av fylkesrådmannens løpende internkontroll.

- Dette er et nødvendig og naturlig arbeid for oss, etter å ha vært involvert i tre arbeidsrettssaker i løpet av relativt kort tid, sier Ruud i en pressemelding.

- God mulighet

- Dersom de hovedtillitsvalgte ønsker å erstatte Utdanningsforbundets representant vil det selvfølgelig gis anledning til dette.

Fylkesrådmann Ruud uttaler videre at dette er en god anledning for de tillitsvalgte til å komme med konstruktive innspill til utvikling av fylkeskommunens håndtering av vanskelige personalsaker. Han ønsker også å påpeke at denne arbeidsgruppen skal jobbe med læringspunkt for hele Finnmark fylkeskommune:

- Dette skal danne et beslutningsgrunnlag for administrasjonsutvalget og fylkestinget. Det er derfor særdeles viktig at de tillitsvalgte gis god mulighet til medbestemmelse i dette arbeidet.

Ikke avskåret

Arbeidsgruppa som er satt ned er en del av fylkesrådmannens egenkontroll med organisasjonen. Det er i tråd med ledelsesprinsippene i kommuneloven at en leder av en virksomhet skal bidra til at organisasjonen skal drives på en forsvarlig måte.

- Hverken jeg som fylkesrådmannen, eller noen underordnet meg, er avskåret fra å lede eller å delta i slike arbeidsgrupper. I vanskelige saker som dette vil jeg unngå at de som er direkte involvert, som eksempel nærmeste leder i en personalsak, deltar i arbeidsgruppen, sier Ruud.