Arnulf Ingerøyen er kommunalsjef for oppvekst og kultur i Sør-Varanger kommune, og er dermed den som står ansvarlig for barneverntjenesten.

Ingerøyen har ikke stilt opp på intervju om den alvorlige kritikken som kom fra Fylkesmannen i Finnmark, men i stedet valgt å sende en pressemelding.

Da han ikke svarer på våre henvendelser, får vi ikke vite hvilke grep kommunen konkret nå gjør for å klare Fylkesmannens frist til 15. desember med å rydde opp i forholdene. Vi får heller ikke vite om det blir nødvendig å leie inn ytterligere ekstern hjelp for å klare fristen.

Her er likevel noen utdrag fra pressemeldingen:

"Som kjent har Barneverntjenesten i Sør-Varanger har hatt utfordringer med bemanningen i første halvår av 2017 og tjenesten har fortsatt utfordring med bemanningen. Det er likevel nå et godt samarbeid mellom de ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten for å bedre arbeidsmiljøet og det er etter vedtak i AMU igangsatt arbeidsmiljøtiltak i tjenesten."

Ingerøyen skriver videre at bemanningssvikten første halvår har hatt følger for tjenestens kapasitet, og at noen avvik dermed har skjedd.

"Vi er fornøyd med at det, til tross for bemanningssituasjonen, ikke var fristbrudd i første halvår av 2017 i forhold til å gjennomgå samtlige av de 82 meldingene barneverntjenesten mottok dette halvåret. Men samtidig hadde tjenesten problemer med raskt å behandle og  fatte vedtak i alle sakene, noe som fremkommer som fristbrudd fra Fylkesmannen.

Likevel viser tallene at kommunen i denne perioden hadde fristbrudd i 39 % av sakene, noe som er en forbedring mot 44 % siste halvår av 2016. Kommunalsjefens vurdering er at egne ansatte og innleide konsulenter i denne perioden har gjort en god innsats under de rådende omstendigheter.

I brevet fra Fylkesmannen framgår det at kommunen første halvår 2017 ikke har maktet å ha tilsyn med fosterhjem så ofte som loven krever, minimum 4 ganger per år.

Dette er beklagelig, men i en vanskelig bemanningssituasjon har Barneverntjenesten dessverre måtte prioritere mellom å løse nye saker eller ha hyppige besøk i fosterhjem. Vi har i denne perioden prioritert arbeidet med nye saker,  men kommunen har fra 1.8.2017 fått ansatt en egen tilsynsfører i 50% stilling for fosterhjem og vi håper med dette at vi i framtiden også skal makte å oppfylle kravet om antall besøk hos barn som bor i fosterhjem.

Sør-Varanger kommune har fortsatt utfordringer med bemanningssituasjonen i Barneverntjenesten, men vi har stor tro på at arbeidet som gjøres vil avhjelpe denne situasjonen. Kommunen er også i ferd med å sluttføre tilsetting av ny leder for Barneverntjenesten og håper at vedkommende kan være på plass tidlig i 2018. Med bedre stabilitet i tjenesten tror vi at man i fremtiden skal være bedre i stand til gi et enda bedre tjenestetilbud."

Sør-Varanger avis har siden brevet fra Fylkesmannen ble kjent torsdag morgen prøvd å få et intervju med Ingerøyen. Han har ikke svart på noen av våre henvendelser.

Ordfører Rune Rafaelsen har sagt at alle barna som er i befatning med barnevernet får hjelp, til tross for manglene som er påpekt.