- Jeg har ikke fått svar på hvorfor regjeringen nå går inn for Høybukta vest, men det jeg tror er at dette gir den rimeligste veiløsningen, for den har de sagt at de skal finansiere, sier ordfører Rune Rafaelsen.

Billigst vei

- Nå må vi bare sette i gang og jobbe for å finne ut om Høybukta vest lar seg gjennomføre, sier Dæhlin.

Dersom stamnetthavna blir lagt til Høybukta vest, blir utbygginga et spleiselag mellom kommunen og næringslivet. I et brev fra Samferdselsdepartementet heter det at «ny havn i Kirkenes må finansieres av lokale myndigheter i samarbeid med private aktører, og lokale interesser må derfor vektlegges i valg av konsept. Statens bidrag til ny havn vil være begrenset til investeringsmidler til adkomstveg», heter det fra avdelingsdirektør Ingun Hagesveen.

- Staten må også ta på seg reguleringsarbeidet, sier Rafaelsen.

Før 2062

Sør-Varanger Arbeiderparti har i medlemsmøte gått inn for å støtte regjeringens vedtak om å gå inn for Høybukta vest. De vil fremme sak for havnestyret og kommunestyret om å sette i gang prosessen for å kartlegge private aktørers interesse for Høybukta vest sammen med kommunen. De forutsetter også en statlig reguleringsplan.

- Det er rett og slett viktig at vi nå kommer i gang. Denne saken har tatt lang tid og har vært komplisert. Hvis vi nå klarer å samle oss om dette, er sjansen større for at vi skal klare det, sier leder i Sør-Varanger Ap, Ulf Dæhlin.

I brevet fra departementet heter det at «planleggingsprosessen må ta høyde for at KVUens mål om et effektivt transportsystem i regionen i 2062 kan oppnås».

Fulgt råd

Ordføreren presiserer at det ikke har stått på kommunen i denne saken.

- Vi har ikke vært vinglete, vi har holdt oss til statlige anbefalinger. Etter råd fra regionvegsjef Torbjørn Naimak vedtok kommunestyret i 2013 Leirpollen. Så kom KVU-en i 2015 som hadde tre alternativer, men som konkluderte med at Høybukta vest var det beste. Dette var helt nytt for oss, og flertallet i kommunestyret gjorde et nytt vedtak om Leirpollen eller Pulkneset. Men nå ser vi at hvis vi skal komme i gang med dette, så må vi bare undersøke om det lar seg gjøre. Noe som også har vært med på å komplisere saken er at de private aktørene heller ikke har vært enige. Saken kunne vært løst for lenge siden, men nå må vi bare komme i gang, sier Rafaelsen.

Reinbeite

Departementet sier at de også vil være med på å finansiere vei til Leirpollen eller Pulkneset, men da må kommunen og private aktører også være med på å finansiere veien.

«I den grad staten skal vurdere mer kostnadskrevende alternativer for adkomstveg av hensyn til særskilte næringsinteresser, forutsettes det lokale bidrag til vegutbyggingen», står det i brevet fra departementet.

De har også «gjennomført administrative konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget», heter det i brevet. Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra Sametinget.

Barentshavn

I vedtaket i Sør-Varanger Arbeiderparti heter det at de «tar til etterretning Regjeringens vedtak om å etablere en ny stamnett-terminal i Høybukta vest. Vi ønsker å utvikle en stor internasjonal Barentshavn. Den nye stamnettterminalen skal på sikt samle industriell havnevirksomhet i kommunen».