- Dette er et særlig sårbart område der det er behov for å vise stor varsomhet, særlig hva gjelder de viktige fiskeriinteressene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

- Vi følger opp Arbeiderpartiets lange tradisjon med å gå skrittvis, forsiktig og kunnskapsbasert fram. Det handler om å utnytte olje- og gassressurser til gagn for fellesskapet, næringsvirksomhet og arbeidsplasser på en måte som ikke kommer i konflikt med fiskeri, reiseliv og naturinteresser. Arbeiderpartiets tredelte løsning ivaretar disse hensynene.

Ringvirkninger

Arbeiderpartiet sier i pressemeldingen at de er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.

Den tredelte løsningen er en del av forslaget til partiprogram for perioden 2017-2021. Et samlet styre, unntatt AUFs representant, stiller seg bak løsningen som innebærer følgende:

- Støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark i tråd med lokale ønsker. Havområdet utenfor - et belte på 50 kilometer ut fra land - gjøres til petroleumsfri sone. Også hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område. Med dette sørger vi for at mye av den mest verdifulle naturen i Lofoten-området får en sterk beskyttelse. Slik ønsker vi å sørge for at selve Lofoten blir oljefritt. Her legger vi stor vekt på hensynet til fiskenæringen, reiselivet og vernet av de unike naturområdene på og rundt Moskeneshalvøya.

- Det åpnes for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6. Dette området ligger lengst fra Lofoten-området. Det ligger nærmest områder hvor det allerede utvinnes olje og gass i dag og hvor vi har infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet. Her er også kontinentalsokkelen bredere og mulige konflikter mellom fiskerinæringen og olje- og gassvirksomhet derfor færre. Kombinert med strenge krav til seismikk og samarbeid med fiskerinæringen, mener vi en konsekvensutredning i dette området er forsvarlig.

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning skal avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas. Eventuell oppstart av olje- og gassproduksjon i dette området skal behandles på et nytt Ap-landsmøte.

- Det åpnes ikke for konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode. For disse områdene vil vi vente på oppdatert kunnskap i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som skal revideres i kommende stortingsperiode. Først etter at denne kunnskapen er oppdatert vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.

Saken skal opp til behandling på Arbeiderpartiets landsmøte i april.