Ordfører Rune Rafaelsen sier at det ikke er noen barn som lider direkte på grunn av barnevernets håndtering av saker.

- Vi hjelper de som trenger det, sier han.

Fylkesmannen i Finnmark har gjennomgått barnevernets egen rapport for første halvdel av 2017.

En gjennomgang av rapporten viser at barnevernet ikke driver i henhold til loven på flere områder.

Rafaelsen sier at barnevernstjenesten har vært gjennom en lang prosess, for å forsøke å skape en bedre tjeneste.

- Men vi tar til etterretning det som kommer fra fylkeslegen og vi jobber videre med denne saken, sier han.

Rafaelsen sier at påpekningene dreier seg om saksbehandling, overskridelse av frister og lignende, men at det ikke er barn som blir direkte skadelidende på grunn av dette per i dag.

Grunn til bekymring

Fylkeslege Eivind Merok sier at det viktigste er at barna i Sør-Varanger kommune får et så godt og forsvarlig tilbud som mulig.

- Loven sier at barn ikke skal leve under forhold som går ut over deres helse og utvikling, og vi må følge opp at det ikke skjer.

Merok sier det er grunn til bekymring for at barna i kommunen ikke får den hjelpen de har krav på.

- 35 prosent av sakene er ikke ferdig undersøkt innen fristen, det kan være en indikasjon på at det ikke er god nok kvalitet på arbeidet, sier han.

- Vi har sendt varsel om at vi vil gjennomføre stikkprøvetilsyn der vi vil gjennomgå et visst antall tilfeldige saksmapper. Ut fra dette materialet vil vi vurdere og bedømme om kommunen ivaretar plikten til forsvarlig saksbehandling av bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker. Saken er potensielt alvorlig, og derfor følger vi den opp, sier Merok.

Kort frist

Sør-Varanger kommune har fått frist til 15 desember i år med å følge opp manglene og lovbruddene som er påpekt.

Da forventer Eivind Merok at kommunen redegjør for hvordan de vil løse utfordringene innenfor barnevernsområdet. 

- Vi er opptatt av at det overordnende politiske ansvaret ikke forvitrer og at saken ikke utelukkende løses på fagområdet.

Merok forteller at det ikke bare er Sør-Varanger kommune som har utfordringer i barnevernet. Det er vanskelig å skaffe nok kvalifisert personell, og det er i Finnmark 7 kommuner som har blitt tilskrevet på grunn av fristbrudd i undersøkelsessaker.

Merok opplyser samtidig at Sør-Varanger kommune har vært i en vanskeligere situasjon når det gjelder fristbrudd.

- I siste halvdel av 2016 hadde barnevernet brudd på tidsfrister i 44 prosent av sakene. Dette kan tyde på en god trend, sier han.