Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite skrev 11. oktober et brev til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) angående «Kostnader knyttet til ubrukte mottaksplasser». Svaret fra Listhaug kom 26. oktober. I svarbrevet omtaler statsråden tvisten mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og sør-Varanger kommune.

- Opplysningene som gis om tvisten er uriktige og ufullstendige, fordi UDI feilinformerer statsråden, skriver Rafaelsen i et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

- Vi har skriftlige avtaler underskrevet av UDI, står det i brevet fra Rafaelsen.

Korrigere

Ordføreren mener at det er viktig at Stortinget og komiteen har korrekte og dekkende opplysninger om de saker som framlegges for Stortinget.

Listhaug skriver blant annet at «kommunen mener at UDI skylder et beløp for avtaler som skal blitt gjort muntlig...».

- Dette er ufullstendig. Sammen med de øvrige opplysningene som gis om tvisten i brevet, gir statsrådens uttalelse et ufullstendig og skjevt bilde av avtaleforholdet mellom UDI og Sør-Varanger kommune. Det foreligger fire skriftlige avtaler utarbeidet høsten 2015 vedrørende Sør-Varanger kommunes drift av transittmottak i Fjellhallen i perioden 24. september - 31. desember 2015. Hovedavtalen, eller Driftsavtalen, er signert av begge parter ved UDIs avdelingsdirektør og rådmannen i Sør-Varanger. Sør-Varanger kommune har ikke anført at Driftsavtalen er inngått ved muntlig avtale. UDI har ikke på noe tidspunkt bestridt å ha inngått avtalen. Kommunens totale krav mot UDI for drift av Fjellhallen i 2015 er på kr. 17 031 871. UDIs betalingsforpliktelse for kr. 13 091 519 av de 17 millioner kronene er nedfelt i Driftsavtalen, som det altså ikke er omtvistet at UDI er bundet av, skriver ordfører Rafaelsen.

Uenighet

Når det gjelder de tre øvrige skriftlige avtalene, er partene uenige om hvorvidt UDIs representanter har inngått disse ved muntlig enighet.

- En av disse avtalene gjaldt en økning av antall transittmottaksplasser i Fjellhallen i en kortere periode, fra 150 til 200 plasser. Denne avtalen kom i stand i november 2015 etter påtrykk fra UDIs stedlige representant i kommunen på et tidspunkt hvor ankomstene over Storskog økte dramatisk hver dag og Ankomstsenter Finnmark med 600 mottaksplasser ennå ikke hadde åpnet, skriver Rafaelsen.

Listhaug skriver også at uenigheten knytter seg til dokumentasjon av påløpte utgifter.

- Dette er ufullstendig og misvisende. Utsagnet er ikke en objektiv gjengivelse av sakens fakta, men en påstand. Premisset for utsagnet er at Sør-Varanger kommune har en plikt til å dokumentere påløpte utgifter. Et spørsmål i saken er nettopp om Sør-Varanger kommune har en slik plikt. Dette avhenger av en tolkning av partenes avtale. Uenigheten om «dokumentasjon av påløpte utgifter» knytter seg ikke til den dokumentasjon Sør-Varanger kommune har levert til UDI. Uenigheten knytter seg til hvorvidt kommunen i det hele tatt er forpliktet til å levere den dokumentasjon UDI har krevet etter gjennomføring og avvikling av avtaleforholdet, samt om slik dokumentasjonsoverlevering er et vilkår for at UDIs betalingsplikt skal inntre, skriver Rafaelsen.

Fast sum

Ordføreren mener at det for det tjenestene kommunen skal yte er i de fire avtalene avtalt en fast sum som UDI skulle betale kommunen for levering.

- Dette gjelder blant annet. helsetjenester, nødvendige investeringer, leie av Fjellhallen og så videre. For de ytelser hvor det i avtalen er uttrykkelig nedfelt at Sør-Varanger kommune skulle få vederlag etter refusjon, har kommunen dokumentert de påløpte utgifter. UDI har som nevnt på det nåværende tidspunkt ikke innsigelser mot den dokumentasjon kommunen har gitt.

Fordi saken er en kontrakttvist med avtalt fastpris for de fleste ytelser, er den korrekte juridiske tilnærming til «dokumentasjonssporet» slik Sør-Varanger kommune ser det, snarere hvorvidt UDI har dokumentert 1) at kommunen har levert mangelfullt og 2) at UDI har reklamert i tide.

Rafaelsen sier han ser svært alvorlig på at UDI gir statsråd Listhaug og Stortinget feilaktige opplysninger om hva som faktisk ble avtalt i denne saken.

- Ingen motstrid

– Det er ingen motstrid i det ordfører Rafaelsen beskriver og beskrivelsen i brevet fra statsråd Sylvi Listhaug til Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet.

– I brevet til komiteen om kostnader knyttet til ubrukte mottaksplasser mente statsråden at det var riktig å ta med eksempler på utfordringer under ankomstssituasjonen. Statsråden beskrev syv tilfeller for å illustrere noe av kompleksiteten i håndteringen av denne situasjonen. Tvisten mellom Sør-Varanger kommune og UDI er et av disse eksemplene. Ingen av eksemplene er detaljert beskrevet, det var heller ikke meningen, sier Skjøld-Lorange.

Hvordan kommenterer dere tvisten mellom Sør-Varanger kommune og UDI?

– Når det gjelder den konkrete tvisten, er det innledet en rettslig prosess og statsråden kan derfor ikke kommentere den nærmere, sier kommunikasjonsrådgiver Skjøld-Lorange.