Det kommer fram i FIFs høringssvar der det påpekes at søknaden fra SVG er datert 18. august 2014.

- Med bakgrunn i sakens kompleksitet og søknadens dato mener FIF at søknaden burde vært sendt ut på høring på et tidligere tidspunkt, heter det i høringssvaret.

Dobling

- FIF ser at det er sendt en forespørsel til Havforskningsinstituttet (HI) om deres vurdering av søknaden. HI er faginstansen for påvirkninger på marine miljø, og er derfor bedre til å bedømme risikovurderingen som er vedlagt rapporten, og effektene av polyDADMAC på det marine miljø.

FIF viser til at de tidligere har hatt planprogrammet for reguleringsplan på høring der det er planlagt en dobling av produksjonen ved SVG.

For liten

- I den forbindelse har FIF spørsmål om økte utslipp: Hvor mye koagulanter og flokkulanter vil brukes ved en dobling av produksjonen? Vil denne søknaden om utslippstillatelse vise seg også å kun være en midlertidig søknad, spør FIF.

- Bakgrunnen for dette spørsmålet er den økte produksjonen som med stor sannsynlighet vil føre til økte utslipp til sjø, og at den mengden det søkes om vil være for liten i forhold til produksjonsstørrelsen man legger opp til i planprogrammet til reguleringsplan.