Det blir reagert sterkt etter at Sør-Varanger Jeger- og fiskerforening oppdaget at fiskere flytter på skiltene som viser fredningssonene i Munkelva.

Sør-Varanger jeger- og fiskerforening (SVJFF) forpakter Munkelva for Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmedat (FeFo). Nå får foreningen refs på grunn av for dårlig tilsyn med elva.
Bakgrunnen for fredningssonene var at myndighetene i 2012 foreslo å ikke åpne for fiske i de øverste to tredeler av Munkelva. Årsaken var at kunnskapen om bestanden var for liten og fangstene for små.
– Vi jobbet for å holde noen strekninger åpne for fiske slik at det ville være fiskere i elva. Dette ville virke preventivt i forhold til ulovlig fiske og holde interessen for å fiske i Munkelva ved like, sier leder Terje Aslaksen i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening (SVJFF).

– Undergraver tillit

SVJFF fikk gjennomslag for sine argumenter og det ble opprettet åpne soner i de øvre delene av Munkelva. I de tre siste årene har SVJFF opplevd at skilt som markerer disse fredningssonene blir flyttet slik at gode fiskeplasser tilsynelatende ikke er fredet. Skilt er oppdaget feilplassert, flyttet eller fjernet. Før fisket i 2013 ble det ifølge en rapport fra SVJFF til fylkesmannen og FeFo vedtatt å styrke oppsynet gjennom et frittstående elveoppsyn.
– Dette (at noen flytter skiltene) undergraver det arbeidet vi gjør for å forbedre fisket i Munkelva og myndighetenes tillit til at vi er i stand til å forvalte ressursene på en bærekraftig måte. Fredningssonene er opprettet for å sikre en framtidig bestand av laks i Munkelva. Dersom dette ikke fører til en oppgang i bestanden vil konsekvensen være å ikke åpne for fiske i det hele tatt, heter det i brevet fra FeFo. Saken vil nå også bli anmeldt.
SVJFF vil ha en tett dialog med FeFo om utviklingen i Munkelva.
– Vi har en tett og god dialog med grunneieren. Det er bra. Det er jo tross alt dem vi er der for, sier Aslaksen, som innrømmer at dette er en følsom sak.

Strengere

FeFo som fiskerettshaver sier at de ikke kan se på at de fiskeregler som forpakterne i SVJFF etablerer for å bygge opp en bestand blir brutt.
– Virkemiddelet FeFo har er å iverksette strengere regulering av vassdraget. Dersom disse bruddene på etablerte fiskereguleringer ikke opphører i løpet av 2014, vil vi i samråd med vår forpakter og fylkesmannen måtte vurdere å stenge ytterligere områder for fiske. Dette vil føre til økt behov for oppsyn samtidig med at inntektene vil bli redusert, sier utmarksforvalter Steinar N. Christensen i FeFo.
Forvaltningsmyndigheten foreslo ifølge et brev fra FeFo i desember 2012 å endre Munkelva fra kategori B- til kategori C-elv. Som følge av dette foreslo forvaltningsmyndigheten at Munkelva skulle fredes sammenhengende fra Aksuguoika og så langt opp som laksen går (nær to tredeler av de den lakseførende strekningen).

Vanskelig

I en epost fra februar 2012 viste Fylkesmannen til vitenskapsrådets vurdering om at «forvaltningsmålet langt fra er oppnådd for bestandene og beskatningen bør reduseres svært mye».
– Den lakseførende strekningen i Munkelva er cirka 15 til 16 kilometer. Den øvre halvdelen er relativt utilgjengelig, noe som gjør at oppsynsoppgaven er ressurskrevende. For å kunne forvalte elva etter de forutsetninger som er vedtatt gjennom den offentlige forskriften og gjennom de lokalt vedtatte bestemmelsene, er det en forutsetning at brukerne er lojale i forhold til de vedtatte reguleringsbestemmelsene.
Bestandsutviklingen har variert veldig siden 2008.
– Befaringsrapportene dokumenterer betydelige avvik fra og med 2011. Det er åpenbart at de vedtatte reguleringsbestemmelsene i denne perioden ikke har virket etter den forutsatte hensikten, å verne om gytebestandene i den viktige øvre delen av Munkelva, sier Aslaksen.

Ulovlig fiske

SVJFF fikk for noen år siden også rapporter om mulig irregulært fiske ytterst i Munkelvmunningen.
– Elvemunningen er sårbar, så vi søkte om å få flyttet grensen for fisket helt ut ved fjære sjø og har nå etablert oppsyn også i denne delen av elva, sier Aslaksen.