• PFU: Denne artikkelen er behandlet av Pressens faglige utvalg, som uttaler at den bryter mot punkt 2.2 i Vær varsom--plakaten.. Les konklusjonen her.

– Vi som ønsker en uhildet utredning av underjord, vi er absolutt ikke motstander av gruvedrift, sier Einar. 

(Det er ikke Sydvaranger enig i - se relatert artikkel.)

Han var den første bostyret ansatte etter at konkursen ved Sydvaranger Gruve (SVG) var et faktum høsten 2015. Da Tschudi så kjøpte konkursboet og satset på videre drift, var Berg av de som ble ansatt i det nye Sydvaranger Eiendom. Han var med og laget konsesjonssøknaden.

– I avtalen hadde vi som ansatte ikke lov til å gå ut med informasjon av betydning for bedriften, sier Berg til SVA.

- Men nå er det gått mer enn et år siden jeg sluttet, og søknadsbehandlingen er kommet så langt at det jeg har å si, ikke vil være av betydning. Likevel synes jeg som bjørnevatnværing at det er rett av meg å støtte Are Skavhaug og de andre som mener at DMF har behandlet søknaden seriøst. For der er jeg sikker i min sak, sier Einar Berg.

Grundig inn i saken

Når vi kommer til Grevens vei i Bjørnevatn sitter Einar med bordet fullt av dokumenter. Han er et oppkomme av historie om gruvedrifta. Sjøl er han født i 1946, og har jobbet ved Sydvaranger fra han var ferdig utdannet fra teknisk fagskole.

Før drifta stoppet i 1996 hadde han vært både driftsingeniør, og NK for gruvesjefen. I tiden da Sydvaranger Gruve var i drift var han gruveteknisk seniorrådgiver i Bjørnevatn.

Einar Berg blar i direktoratets vedtak om tildeling av konsesjon. Han mener det er tydelig at direktoratet både har lagt vekt på de høringer som er kommet inn, og at de har ivaretatt sin oppgave som forvalter av mineralressursen.

Berg viser til alle kommentarene DMF har gjort til de innkomne høringsuttalelsene.

– Direktoratet er jo den eneste som skal behandle slike søknader. De skal vurdere søknaden opp mot gjeldende lovverk, i tillegg til å vurdere alle høringer og innspill. Direktoratet har som oppgave også å ta hensyn til samfunnet rundt gruvevirksomheter, sier han.

– For meg er det tydelig at de har gjort nettopp det de er satt til, sier den pensjonerte rådgiveren.

Ikke fornøyd med søknaden

Det kommer i den videre samtalen med Einar Berg frem at hans oppfatning er at DMF ikke synes det omsøkte prosjektet er godt nok.

– Når de først sendte et varsel om vedtak før jul, betød det at mye av det omsøkte ikke var akseptabelt, slik at de ikke ville tillate det, mener han.

Dessuten mener Berg at direktoratet har stillet enkelte krav som kanskje ikke er helt vanlig å stille. Han peker da på at det i vedtaket fra DMF er skrevet inn et eget punkt med krav om at bergteknisk ansvarlig skal være på plass før oppstart, og at selskapet må dokumentere vedkommendes kvalifikasjoner.

Videre er det og krav om at selskapet må innbetale over åtte millioner kroner på et fond med pant til fordel for DMF, som skal sikre opprydding etter drift.

Likevel er det Bjørnevannsmalmen som er viktigste punktet i saken. Her krever DMF både at planen for dagbruddsdrift og gråbergdeponering må revideres før den kan godkjennes.

Også disse krav mener Einar Berg er en naturlig konsekvens av en relevant saksbehandling.