«Eksempler på foreninger som ikke vil motta tilskudd: helselag, kirkeforeninger, pensjonistforeninger, bridgeklubber. Det samme gjelder foreninger som etter begrep hører hjemme under andre etaters områder, for eksempel hører hørselsforeninger, astmaforeninger, foreninger for psykisk helse og lignende inn under helse og sosialetaten.»

Slik står det på kommunens hjemmesider og skjema, når man vil søke etter kultur- eller idrettsmidler. Knut Mortensen og Anette Jensen protesterer på det, nyligst i et leserinnlegg Mortensen skrev i forrige nummer av SVA. For de finner ikke penger hos helse- og sosialetaten, og det går ut over arrangement som ellers kunne kommet funksjonshemmede til gode.

– Dette er diskriminering slik jeg oppfatter det, sier Mortensen, som leder Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Krever penger

Rådet har nylig kommet med et vedtak, der de krever at kommunen setter av minst 200 000 kroner per år til kultur- og idrettstiltak for funksjonshemmede.

– Dette skal være friske midler. Vi ønsker ikke å ta midler fra idrettslagene, men det bør være en ekstra pott som kan tildeles på ordinær måte, mener Mortensen.

– Hvor ser dere for dere å få tak i slike penger i en kommune som sliter økonomisk?

– Det må politikerne se på, men først er det rådmannen som legger frem sitt forslag. At kommunen sliter, kan så være. Men diskriminering er en helt annen sak. Det er ulovlig, og å avsette en liten brøkdel av en promille av totalbudsjettet til idretts- og kulturtilbud til funksjonshemmede – ja, det er et beskjedent krav, sier han.

Mortensen sitter selv i kommunestyret. Han har sendt rådets vedtak til rådmannen, som skal vurdere saken.

Uten støtte

Jensen nevner to lag som nylig måtte klare seg uten kommunestøtte til arrangement på grunn av denne regelen.

– Mental Helse Kirkenes sendte søknad om penger for å kunne arrangere Verdensdagen for Psykisk Helse. Vi hadde ikke midler til det selv. Men Idrettsrådet måtte holde seg innenfor kommunens kriterier, og kunne ikke gi penger til arrangementet, sier Jensen.

For ordens skyld: Anette Jensen har verv i Mental Helse Kirkenes, og sitter også i Rådet for likestilling av funksjonshemmede, og i Idrettsrådet. Uten at det hjalp i disse sakene.

– Av samme grunn kunne Idrettsrådet heller ikke bevilge penger til ADHD-foreningen for et av deres arrangement. Vi ville gjerne, men kunne ikke, legger hun til.

Jensen og Mortensen har også fått høre fra psykisk utviklingshemmede i Sør-Varanger at det er få tilbud til dem. Det finnes noe, blant annet turer og gårdsbesøk, og de to vil absolutt rose de som får til aktiviteter for funksjonshemmede. Men de mener det er behov for mer.

Litt av problemet ifølge Jensen og Mortensen er at det skal være opp til idrettslagene selv å inkludere funksjonshemmede i deres aktiviteter, i stedet for at det øremerkes midler til det.

– Det beste er om idrettslagene stimuleres og får midler til å inkludere funksjonshemmede, mener Jensen.

– Funksjonshemmede barn har ikke like lett for å ta flaskeinnsamlinger og liknende, slik man ser i idrettslag og kulturorganisasjoner ellers. Derfor trengs dette, mener Mortensen.

Endringer på vei

Knut Mortensen har fått signaler om at det kommer endringer i hvordan kultur- og idrettsmidler fordeles. Han håper det er tilfelle.

Både kommunalsjef Arnulf Ingerøynen og levekårsutvalgsleder Anders Mikkola bekrefter at reglene skal tas opp i nær framtid.

- De gamle reglene er fra forrige periode, og vi må ha de nye reglene på plass før vi fordeler de neste midlene, sier Mikkola.

På spørsmål om det finnes noen alternative veier for funksjonshemmedes organisasjoner som vil sette i stand tiltak, viser kommunalsjef Arnulf Ingerøynen til Utvalg for levekår.

100 000 til vurdering

Utvalgsleder Anders Mikkola forteller at de har 100 000 kroner til fri disposisjon. Utvalget skal vurdere hvordan de skal fordeles 28. november, idet utvalget har møte på Bugøynes.

Mikkola vil ikke forskuttere hvordan midlene fordeles ennå. Men disse går ikke under de samme begrensningene som kultur- og sportsmidlene.

Mikkola - som også har flere hatter på hodet, idet han også er med i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - vil ikke gå så langt som å si at kommunen diskriminerer slik det er nå. Men det er ikke noen øremerkede midler til funksjonshemmedes sports- eller kulturtiltak, så vidt han vet.

- Jeg er uansett glad for at vi har brukerrepresentanter som engasjerer seg såpass, kommenterer han.