Nåmdal ble bedt om å kommentere uttalelsen fra Gunnar Reinholdtsen i Naturvernforbundet etter at Miljødirektoratet sa ja til økte utslipp fra Sydvaranger Gruve. Reinholdtsen mener direktoratet tar alt for lett på behandlingen av søknaden fra gruva.

- Som forventet

- Det er riktig at miljøtilstanden i fjorden viser en forverring etter 2007 ut fra vannforskriftens klassifisering av økologisk tilstand, sier Nåmdal. Hun sier det skyldes at bunndyr under deponiet blir begravd. Influensområdet til deponiet strekker seg i større eller mindre grad helt ut til Tømmerneset-Reinøy.

- Dette er etter vår vurdering som forventet, sier hun.

At tilstanden for bløtbunnsfauna er satt til svært dårlig, er derfor også som forventet. Derimot mener vi at det tydelig fremgår av undersøkelser som er gjort i 2010 og 2011, at deponerte masser hovedsakelig sedimenterer innenfor ca. to kilometer fra utslippet og at påvirkningen deretter avtar og er ubetydelig utenfor Reinøy, sier Nåmdal.

Hindrer spredning

Hun mener også at flokkuleringskjemikalier øker sedimenteringshastigheten og bidrar til å avgrense både deponiet og influensområdet slik at avgangsmasser ikke fordeler seg videre utover i fjorden. Nye undersøkelser etter vannforskriften vil bli gjort i 2015.

- Når det gjelder kjemisk tilstand, er det skipsverft og havneaktivitet som gjør at målet for kjemisk tilstand ikke nås i Bøkfjorden. De kjemikaliene gruva bruker er ikke relevante for kjemisk tilstand, sier avdelingsdirektøren.

Ikke akutt

- Så lenge  polyDADMAC i avgangen til Sydvaranger Gruve er i konsentrasjoner som ikke er akutt giftig, er Miljødirektoratet ikke bekymret for at avgangen vil være giftig for dyra som lever rundt deponiet. Derimot blir bunndyra som nevnt begravd. Dyr under et deponi blir begravd enten deponiet ligger på land eller under vann, sier Nåmdal.

Hun sier også at PolyDADMAC ikke tas opp av celler, så problemstillingen med kronisk giftighet og langtidsvirkninger for dette stoffet er ikke relevant.

Skjønn

- Miljødirektoratets vurdering av samlet belastning er en skjønnsmessig vurdering. Skjønn er ingen eksakt vitenskap, men er en sammenstilling og en avveiing av kjente forhold. Når vi skriver «lite sannsynlig», har vi gjort en skjønnsmessig avveining av alle forhold som påvirker den samlede belastningen, sier Signe Nåmdal.

Hun sier det er lite sannsynlig at utslipp av en begrenset mengde flokkuleringskjemikalier, som er partikkelbundet, som ikke er akutt giftige, og heller ikke tas opp i planter og dyr, vil påvirke den samlede belastningen for naturmangfoldet i Bøkfjorden.

Avviser

Hun avviser at direktoratet ikke har tilstrekkelig kunnskap og at de ikke følger føre-var-prinsippet. Hun avviser også at polyDADMAC akkumuleres i næringskjeden og har noen kronisk eller langtidsvirkning på planter og dyr. Når det gjelder nedbrytning sier hun at nedbrytning av stoffet er ikke påvist, og stoffet blir mest sannsynlig begravd i sedimentene.

Neiden

- Neidenelva munner ut i en del av fjordsystemet som ikke er påvirket av avgang. Undersøkelser utført av Akvaplan Niva i 2013 og 2014 viser at laksen fra dette vassdraget vandrer ut Kjøfjorden til Varangerfjorden. De øverste 25-50 meterne av vannsøylen i Bøkfjorden, der fisk oppholder seg, er også upåvirket av avgang, sier hun.