Det var etter en kjennelse i Øst-Finnmark tingrett 5. august i fjor at Mudenia elektro i Kirkenes ble slått konkurs. Grunnlaget var en konkursbegjæring fra Skatt Nord 17. juni. Mudenia skyldte cirka 6,8 millioner kroner i merverdiavgift og skyldig skattetrekk på 2,8 millioner. Frist for å komme med fordringer ble satt til 12. september og skiftesamling holdt i Vadsø 3. oktober. Siden har denne saken tatt mye av bostyrer Rushfeldts tid.

Krav

Til nå har Rushfeldt jobbet med å få orden på krav som de ansatte har hatt. Totalt ble det meldt 150 lønnskrav i boet. Dette gjelder ikke utbetalte feriepenger i 2013, rest lønn og utlegg for 2014 og ikke utbetalte feriepenger i 2014.
– Og så har vi forsøkt å få oversikt over betalinger som boet vil kreve tilbakebetalt. I verste fall kan det bli snakk om rettslige tiltak for å få inn noe av dette. Det har vært noen saker allerede som vi har ført for Forliksrådet, eiendeler vi har fått, sier Vadsø-advokaten.
I den midlertidige innberetningen til tingretten fra oktober, så kommer det fram at styreleder Kate Johansen hadde opplyst til bostyrer at alle ansatte var sagt opp i juli 2014 og at det ikke var drift i selskapet.
– Det framgår av mottatte oppsigelser at disse i det alt vesentlige er av 25. juli 2014, noe som er to dager etter at tingretten utsatte behandlingen av Skatteetatens konkursbegjæring. Bostyrer valgte allikevel, for ordens skyld, å si opp alle ansatte, da det var uklart i hvilken utstrekning dette faktisk var gjort. Det har i ettertid vist seg at det var ansatte som var ute på oppdrag i juli og august for det konkursrammede selskapet. Bostyrer har fakturert disse for det arbeid som har vært utført fram til konkursåpning, heter det i innberetningen.

Millioner

Arbeidet med boet etter konkursen i Mudenia elektro er mildt sagt omfattende.

– På et tidspunkt var utestående fordringer på rundt 14 millioner kroner. Vi har fått inn noe av dette, blant annet noen millioner fra skatteoppkreveren i Hammerfest og Kirkenes. Men fortsatt er dette en stor og omfattende sak som nok vil rulle og gå ut 2015. Dette forutsetter at boet ikke må innlede langvarige rettslige konflikter for å løse tvister i saken, sier Rushfeldt.

Blant selskapets aktiva står Pasvikveien 12 i Kirkenes. Eiendommen ble overført fra styreleder Kate Johansen til Mudenia elektro, for så å bli solgt videre til ME invest rett forut for konkursåpning. Johansen har opplyst at ME invest ikke har gjort opp for kjøpesummen på tre millioner kroner. Bostyrer har varslet ME invest om søksmål, står det å lese i innberetningen.

Under utestående fordringer står det å lese om flere krav. Her står det også at styreleder Johansen kan skylde selskapet rundt 1,7 millioner kroner, ført som lån til aksjonær.

Totalt er det registrert passiva i boet på drøyt 11,5 millioner kroner.

Nye Mudenia

I forbindelse med konkursåpningen ble det samme dag som konkurs ble åpnet overført 400 000 kroner fra det konkursrasmmede selskapet til «nye» Mudenia elektro. Det nye selskapet hadde også fått et oppgjør til sin konto på 180 000 kroner, som skulle til det konkursrammede selskapet. Dette ble ført opplyst om etter direkte skriftlig henvendelse fra bostyrer. Opplysningene om disse transaksjonene framkom ikke på møte med styreleder. Pengene, 580 000 kroner, er overført boets konto, etter forhandlinger med det nye selskapets investorer og ledelse. Rusheldt kaller forhandlingene for uproblematiske.

– Jeg ønsker ikke å kommentere såkalte ikke-offentlige ting og det som har med personlige forhold involvert i selskapet, sier bostyreren.

I innberetningen står det å lese at han ønsker å avvente redegjørelse om straffbare forhold inntil rapporten fra borevisor foreligger.