– Utfordringen er herved gitt, fortsetter Haga, som har vært på sitt nest siste politiske møte.

– En bedre måte å å avslutte sin politiske karriere på, finnes ikke. Nå er utspillet hos Finnmarkssykehuset og jeg håper de forstår alvoret. Jeg håper det ikke er nødvendig å sparke i gang Aksjon to likeverdige sykehus igjen, sier Haga.

Dårlig tilbud

Den uavhengige representanten i fylkeskommunens Hovedutvalg for kompetanse mener det er en skam at Øst-Finnmark har det dårligste psykiatritilbudet i Nord-Norge.

– Det er hundre mil til Tromsø. Så langt og alvorlig er det derfor ikke for de i Alta og Hammerfest, sier Haga.

I innlegget han holdt i utvalget snakket Haga varmt for de forholdene de som sliter psykisk i Øst-Finnmark nå har.

– Mine kolleger i utvalget var enige med meg og oppfordringen til Kirkenes sykehus var enstemmig, sier Haga.

– Hvor stor mener du sjansen er for at sykehuset tar et akuttpsykiatrisk tilbud inn i sine planer for det nye sykehuset?

– Jeg er kjent med at det ikke er lagt i sykehusplanene. Jeg tenker vel at de mener at det er store engangskostnader med det, men jeg håper at de likevel vil vurdere og se hva det koster før de forkaster forslaget og oppfordringen. Forholdene for de psykiatriske pasientene og deres pårørende er forkastelige. Dette er en uprioritert gruppe og det er ikke for sent å legge forholdene til rette for de som sliter med psykiske problemer og deres pårørende, sier Haga.

Ingen planer

Konstituert klinikksjef for Psykisk helsevern og rus ved Finnmarkssykehuset, Gunn Hætta, sier de ikke har noen planer om å opprette et slikt tilbud ved Kirkenes sykehus og tar utgangspunkt i at Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har akuttpsykiatri.

– Vi samarbeider med UNN som har et stort apparat for akuttpsykiatriske pasienter. Nå jobber vi med en langsiktig plan som skal sørge for et godt spesialisthelsetjenestetilbud for alle pasienter i Finnmark. En av våre store utfordringer, er å etablere robuste og stabile fagmiljø. Vi har ikke planer om å etablere akuttpsykiatrisk sengepost, verken i Kirkenes eller andre steder i Finnmark. Det ville krevd et stort antall legespesialister som jobbet 24/7, for å være akuttpsykiatrisk avdeling, sier Hætta.
Prosjektleder Gunnar Stumo sier at det ikke er satt av noe areal til et akuttpsykiatrisk tilbud i det som nå planlegges.

– Jeg vet heller ikke om det krever et eget areal før en slik funksjon er utredet nærmere. Men plass på tomta vil det være, sier Stumo.

Høye mål

Gunn Hætta sier at de har endret seg betydelig for å etablere framtidens beste løsninger for pasientene i Finnmark.

– Vi samler tilbudet innen psykisk helse og rus, både ved å samlokalisere og samorganisere. Vi utvider åpningstider ved å opprette ambulante psykiatriske akutteam, som vil reise ut og bistå pasienter og lokalt hjelpeapparat når krise oppstår. Vi oppretter en ordning med psykiater i bakvakt som tilkalles ved behov, gjennom bruk av telemedisinsk løsning og kommunikasjon med UNN. Dette er en løsning som allerede er utprøvd ved UNN og som har gitt gode resultater. Målet vårt er å forhindre innleggelser, særlig tvangsinnleggelser som er veldig traumatiske for de det gjelder. Vi ønsker å gi mest mulig behandling så nært som mulig der hvor pasienten bor i et tett samarbeid med det lokale hjelpeapparatet. Det vil gi god kvalitet på behandlingstilbudet til våre pasienter, sier Hætta.