Det mener Rune Rafaelsen, ordførerkandidat for Sør-Varanger Arbeiderparti.
– Jeg skal ikke blande meg borti de politifaglige vurderinger den nye politimester i Finnmark politidistrikt skal gjøre, men for Sør-Varanger kommune er det viktig å samarbeide med etater som er relevante for kommunen. I beredskapsmessig sammenheng i nord må Norge være særdeles aktiv på alle områder. Da mener jeg det er uhyre viktig å bygge opp et bredt beredskapssenter for hele Finnmark, knyttet opp til det nye politidistriktet i Kirkenes, sier Rafaelsen. Et slikt senter vil ha betydning for hele Barentsregionen, og Ap-politikeren vil gjerne samarbeide med alle gode krefter, både lokalt og sentralt for å få dette til. Behovet er der, og pengene har Norge, mener han.

Nytt politihus

– Vi må ha kvalitet og nok ressurser på politi, toll, helse og forsvar, understreker ordførerkandidaten. Han ser for seg et nytt politihus, fordi dagens plassering ikke er god nok av sikkerhetsmessige årsaker. Dagens politihus er for lett å isolere fra den øvrige kommunen der det ligger idag, hevder han.
I tilknytning til det nye politihuset mener Rafaelsen det nye beredskapssenteret må ligge. Senteret må være fleksibelt og kunne håndtere utfordringer både på land og til havs. Beredskapen må ikke bare omfatte oljevern, men også ha fokus på ulykker som kan inntreffe på alle områder, inkludert fiskeri og cruisetrafikk. Det vil være naturlig å utrede en tilknytning både av AMK og Kirkenes sykehus, brann- og redningsfunksjoner til senteret. Samarbeidet på atomberedskap med NIBIO på Svanvik må også være tett. Et eget politihelikopter til søk og redning, politibåt og utvidet samarbeid med Kystvakten likeså. Kirkenes legesenter har i tillegg en rolle i dette, fordi man allerede har kontrakt med oljeselskap på medisinsk beredskap.

Grenseutfordring

– Det er viktig å ta inn over seg at Kirkenes er valgt som sete for Finnmark politidistrikt fordi vi har ei grense som medfører store utfordringer. I mange tiår har vi for eksempel ønsket å stoppe forurensningen fra Nikel og begrense farene med atomavfall og atomkraftverkene på Kola. All denne nærheten er potensielle farer, det kan oppstå situasjoner med store ulykker. At vi da har en beredskap og et redningssamarbeid der alle etater og «vesener» samarbeider, vil ha enorm betydning i en gitt situasjon, sier Rune Rafaelsen.
Ordførerkandidaten har ingen formening om hvor mange nye stillinger et beredskapssenter vil måtte innebære for både politietaten og flere, men regner med at det vil være snakk om et betydelig antall.
Han trekker også inn det gode samarbeidet som allerede er etablert mellom politi og forsvar i Sør-Varanger.
– Den måten de kombinerer ressursbruk og kommandolinjer er helt avgjørende i en eventuell krisesituasjon, sier Rafaelsen.

Schengen

Med et bredt, sivilt Finnmark beredskapssenter knyttet til politidistriktet, vil samarbeid både med Russland og Finland være naturlig, understreker Rune Rafaelsen. Han er også tydelig på at Schengensamarbeidet er helt avgjørende for Norge. Uten det ville dagens gode grenseregime vært utenkelig. Det har også, og har hatt, stor betydning for Sør-Varanger med tilførsel av resurser og forutsigbarhet på grensen her nord.

– Ikke noe av dette er spørsmål som kommunestyret i Sør-Varanger kan avgjøre, uansett hvem som blir ordfører. Hvorfor kommer du med et slikt utspill likevel?

– En ordførerkandidat i Sør-Varanger må vite hvor man stiller som ordførerkandidat. For min del er det derfor obligatorisk å ha fokus på det som særpreger denne kommunen aller mest. Nemlig at Kirkenes er det geopolitiske senter i Norge.
Konkret betyr det å ta initiativ i forhold til sentrale myndigheter. Men også å invitere seg inn i forhold til nasjonale og regionale oppgaver jeg mener er av stor betydning for både kommunen og for nasjonen, sier Rune Rafaelsen.