DEBATT: Vi kan fremdeles lese av KOSTRA-rapporteringene, den siste fra 2016, at Finnmark fylke bruker en vesentlig mindre andel av budsjettet på videregående opplæring enn de frie inntektene skulle tilsi.

I fylkestingssak 14/16 (juni 2016), ble omstillingsprosjektet vedtatt. Dette vedtaket i selv innebærer budsjettkutt som gir store negative konsekvenser innen videregående opplæring, både for kvalitet, tilbud og drift.

Nå foreslår fylkesråden ytterligere innsparinger på samme område.

Penger skal spares, og nettskole forsøkes solgt inn som et nyttig verktøy for å nå budsjettmålene. Dette reiser flere prinsipielle spørsmål knyttet til undervisingsbegrepet, pedagogisk forsvarlighet, faglig utbytte og oppfyllelse av opplæringslovens krav til elevens psykososiale arbeids- og læringsmiljø.

Utdanningsdepartementet har uttalt at nettskole kun kan brukes som et supplement til ordinær undervisning, og ikke kan anvendes som erstatning for et helhetlig undervisningstilbud. Nettskole vil ikke evne å ivareta elevens rett på tett faglig oppfølging og sosiale behov.

Generell del av læreplan og deler av læreplanen i de enkelte fag vil det ikke være mulig å oppfylle med nettundervisning.

I felles pedagogisk plattform for de videregående skolene i Finnmark, Den gode finnmarksskolen, fremheves det at alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av respekt, tillit og fritt for mobbing og krenkelser.

Full videregående opplæring i nettskole vil være krevende for elevene. Nettundervisning vil ikke gi de samme mulighetene for variasjon i undervisningen som ordinær klasseromsundervisning gir.

Elevene blir sittende mye alene – de mangler et sosialt miljø.

Utdanningsforbundet mener at et godt lærings- og arbeidsmiljø oppnås gjennom å utvikle kunnskap og forståelse i samarbeid med andre, ikke ved oppgaveløsning på sin egen lille «digitale øy».

Sosial interaksjon og sosial kompetanse er vesentlige elementer av elevenes opplæring.

Opplæringslovens bestemmelser om gruppetilhørighet og psykososialt læringsmiljø gjelder fullt ut, også innen videregående opplæring.