Svaret vil være ja hvis man følger administrasjonens forslag til vedtak. Kommuneplanens arealdel skal vare til år 2030. I denne er det kun Leirpollen som er avsatt til nytt havneområde i Sør-Varanger. Høybukta Vest og Pulkneset er utelatt.

Dette betyr i klartekst at Sør-Varanger kommune vil fortsette å svare at det er Leirpollen som er det eneste området som er avsatt til fremtidig havneområde, og det i lang tid fremover.

Muligheten for å realisere Høybukta Vest og Pulkneset blir, slik jeg ser det, en fjern drøm. Som aktør i Sør- Varanger er jeg meget betenkt over saksbehandlingen man til stadighet opplever fra kommunens administrasjon. Igjen en forskjellsbehandling av aktører i stor stil.

For oss som i 2012 hadde et ønske om og en vilje til å regulere Pulkneset, har saken vært en eneste lang pine. Vi opplever direkte motarbeidelse på alle plan, og behandles svært annerledes enn det andre aktører møter.

Kimek har siden 1986 eksistert i Kirkenes sentrum. I 2017 omsatte Kimek for 100 millioner. Av dette var 75 millioner omsetning som ble tilført Kimek utenfra kommunen. Av de 100 millionene la Kimek igjen 70 millioner til underleverandører, skatt, moms og lønn i Sør-Varanger kommune.

Vi landet i fjor høst den første subsea kontrakten noen sinne i Finnmark, og ser muligheter innenfor stadig nye utviklingsområder. Vi har i underkant av 80 lokalt ansatte, og vi betaler til og med eiendomsskatt.

Som en tommelfinger regel, så sysselsetter verftsbransjen 2-3 personer i tillegg til egne ansatte, på utsiden av verftet. På tross av dette så opplever vi å bli forskjellsbehandlet i negativ forstand til sammenligning med andre aktører som bedriver langt mindre lokal verdiskapning.

Kimek ligger som sagt helt i sentrum av Kirkenes. Vi ser helt klart at vår beliggenheten hverken er egnet for sentrumsutviklingen eller for verftets videre utvikling. Med dette kan beliggenheten dessverre ikke anses som varig. Fartøyene vi jobber med, blir også større og dypere, og slik vi ser det vil ikke Kimek kunne opprettholde dagens drift på denne lokasjonen lengere enn i et 7-12 års perspektiv.

Vi som har drevet maritim virksomhet i fjæra i mere enn 30 år, er godt kjent med forholdene innerst i Bøkfjorden, også med dets begrensninger. Med bakgrunn i vår plassering har vi som kjent et ønske om å flytte den havnerelaterte virksomheten til Pulkneset.

En flytting som vil være forbundet med store kostnader, men der en samlokalisering med base og eventuell stamnett terminal vil gjøre det mulig. Men, slik Sør-Varanger kommune nå heller velger å jobbe imot dette prosjektet enn å legge til rette, så medfører dette i ytterste konsekvens at Kimek på sikt må legge ned nåværende virksomhet.

Mange vil nok si at Greger nok en gang skriker for sin syke mor, men dette er dessverre realitetene slik Kimek ser dem i dag.

Å måtte bruke ressursene sine med å jobbe imot kommunen for å opprettholde nødvendige rammebetingelser, det tærer etter mange år både på motivasjon og energi. Med stadige uenigheter og motarbeidelser i saker som, E6 på nedsiden av Kirkenes senter, parkering, rundkjøring mot gamle Statoil, og utleggingen av flytekai, gjør at man nå er i ferd med å gå lei.

Dette på tross av at Kimek driver bedre enn noen gang, med et team av dyktige ansatte som står på hele tiden. Uten disse ansatte hadde saken på sett og vis vært enklere. Å eventuelt måtte kaste inn håndkledet og se konsekvensene overføres på dem er ikke et lett alternativ.

Dette er ansatte som er glad i arbeidsplassen sin, og som med lokal tilhørighet og familier i Sør-Varanger ikke bare bidrar til Kimek, men til hele lokalsamfunnet.

Kommuneplanens arealdel skal behandles allerede 14 februar, dette sammen med mange andre og viktige saker samme dag. Man kan jo undres om dette er et ledd i å drukne kommunestyrets representanter i sakspapirer, slik at deres muligheter til å sette seg inn i sakene i realiteten blir lik null.

De fleste av dem er tross alt i full jobb, så det å være politiker kan på sett og vis virke som en litt utakknemlig dugnadsjobb for fellesskapet.

Med dette sagt; det er likevel ikke for sent for politikerne i Sør-Varanger til å gjøre noe med det fremlagte dokumentet, men da må det handles fort. Jeg vil med bakgrunn i dette innstendig oppfordre så mange som mulig av de folkevalgte til å tenke seg godt om hvilket valg de står overfor.

Og at de med det tar de grep som er nødvendig, sender planen tilbake til administrasjonen, og ber om at Høybukta Vest og Pulkneset innlemmes i planen på samme måte som Leirpollen.

Greger Mannsverk
Adm. dir, Kimek AS