• Riksvei 94 Skaidi – Hammerfest. Fullfinansiering uten bompenger. Da vil regjeringen følge opp egne lovnader. Veien er viktig for næringstransport. I tillegg er dette transportåren til Kvalsunds og Hammerfests innbyggere og veien til sykehuset i Vest-Finnmark.
  • E 45 Kløfta mellom Alta og Kautokeino må utbedres. Området er trangt og rasfarlig. Dette er en viktig næringsfartsåre og viktig for Kautokeinos innbyggere.
  • Det må bevilges ekstraordinære midler til vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet. Her må det dessuten iverksettes en reform for å innhente etterslepet.
  • Økte bevilgninger til rassikring. Vi har fortsatt utrygge og rasutsatte punkter og strekninger, både på riks- og fylkesveinettet.
  • Bevilgning til oppfølging av regionreformen og fylkeskommunenes nye oppgaver, bl.a. fiskerihavner, sams veiadministrasjon og RUP-midler
  • Bevilgning til et politi- og beredskapshelikopter i Finnmark
  • Økte bevilgninger til bredbåndsutbygging i ikke- kommersielt interessante områder. Dette handler både om tilfredsstillende samfunnssikkerhets- og beredskapsnivå og om bolyst og muligheter for nærings- og samfunnsutvikling.
  • Ny grensestasjon på Storskog. Dagens grensestasjon er ikke dimensjonert for det antall grensepasseringer som er i dag.
  • Bevilgning til bygging av det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš
  • Bevilgning til utviklingsprosjekt knyttet til Finnmarksløpet

Kristina Hansen
Leder for Finnmark Arbeiderparti
Fylkesordførerkandidat for Troms og Finnmark