Vi må kutte i drift fordi gjelda snart er 1,4 milliarder, dette er hovedårsaken til at drifta må reduseres med 50 millioner. Rådmannen og hennes stab har gjort en god jobb på denne korte tiden.

Vi fokuserer på 2019 tallene da mange av forslagene får mindre effekt for inneværende år.

Sør-Varanger menighet, kutt 250 000 kroner:

Det er tungt å svelge at bekymringsmeldinger fra kirkeverge og prester om at kutt vil få konsekvenser for lovpålagte tjenester ikke ble hørt. Enhetens forslag om salg av presteboligen på skytterhusfjellet da boplikten for prester er opphørt, ble ikke vedtatt. Salget ville gitt gevinst på kr 2 500 000.- allerede i 2018. Det ble likevel vedtatt 5% kutt og man valgte å beholde presteboligen.

Egenandel på motorvarmere, kutt 960 000 kroner:

Egenandel kr. 3000.- på motorvarmere er greit. Men i utredninga til forslaget står følgende: «…det vil være rimelig at disse midlene godskrives teknisk drift da det er FDV (Teknisk) som har ansvaret for vedlikehold og FDV som bærer kostnadene for strøm.»

Er denne millionen da en reduksjon i drifta når egenandelene går rett inn i teknisk drift?

Hjemmebasert omsorg, kutt 1 500 000 kroner:

Vi mener det er lite forutsigbart å kutte 3 stillinger innen HBO og redusere drifta med 1 500 000,- i 2019 (med full virkning). Vi kjenner til at de samme 3 partier nettopp gikk for rådmannens forslag om økt satsing på 3,4 mill. innen HBO i budsjettforliket i desember.

Privatisering av kommunale veier, kutt 400 000 kroner:

Vi synes det er trist at man har vedtatt å privatisere kommunale veier slik som:

250 m, innerste delen av Langøra.

290 m, veien til Abborvannet i Bjørnevatn.

640 m, Svanvik Gård.

2800 m, Valenveien, Bugøyfjord.

3800 m, Reinøysundveien, fra Bergly.

760 m, Korbiveien.

300 m, Langvasseid.

1100 m, Pasvik, Skogum.

440 m, Myrheimveien, Bugøyfjord.

760 m, Kurtiveien, Svanvik.

Scooterparkeringsplass, Spurven.

De eneste veiene vi mener er naturlig å privatisere er Dr.Palmstrømsvei og Dr.Nedlesvei på området til gamle sykehuset som nå er solgt til private investorer.

At AP, SP og SV virkelig ønsker at de som bor langs disse nevnte strekningene nå selv skal vedlikeholde og brøyte veien, er ikke god distrikspolitikk.

Nedkopling/privatisering av gatelys, kutt 400 000:

Og verre er vedtaket om å legge ned og/eller privatisere 400 gatelys. Med full effekt sparer man 400 000. En god del av disse lyspunktene er, etter hva vi kjenner til, langs E6 inn/ut av bygdene Neiden og Bugøyfjord.

I tillegg gatelys der det ikke lenger står skolebarn og venter på buss. Vi er tvilende til om kommunen faktisk sparer noe i 2018 og 2019 da kommunen etter etter vår kunnskap har en flerårlig avtale med Varanger Kraft om betaling av en fast sum pr år for strøm til veilys. Blir avtalen endret som følge av 400 færre veilys.

Er stipulert betaling justert ned etter at 1400 Led lysarmaturer er montert.

Kost / nytte:

Vi lurer sterkt på den reelle inntjeningen ved å privatisere kommunale veier og demontere gatelys. Det vil ta tid og kreve ressurser å gjennomføre dette. Er det riktig prioritering i disse tider?

Vi trenger ressursene til kommunens 2-årige omstillingsprosjekt.

Oppsummering:

Det blir mørkt og dårlig brøytet i distriktene spesielt og kanskje får man ikke hjemmesykeppleieren og andre tjenester frem til døra?

Det spørs om man får nok brukere i distriktene til det lånefinansierte fiber-prosjektet til 40 millioner kroner vedtatt av budsjettkameratene, AP, Sp og SV. Det bidrar ikke til sterk bolyst og god folkehelse når man velger å privatisere veier og slukke 400 gatelys, verken i by eller bygd.