Leserinnlegg

Sør-Varanger SV reagerer sterkt på rapporten, der blant annet disse konklusjoner framkommer:

•Brudd på regelverk om medbestemmelse og ivaretakelse av ansatte ved omorganisering

• Håndtering av varslingssak i strid med regelverket

• Sviktende, og uklar, oppfølging av sykmeldte i barnevernet

• Barnevernleder (som varsler) utsatt for gjengjeldelse fra kommunens administrative ledelse

• I tillegg belyses tidvis for lav bemanning i barneverntjenesten ved sykdom og fravær

Sør-Varanger kommune skal ha et godt system for å ta vare på de svakeste i vårt samfunn. Hjelpeapparatet og støttefunksjoner skal være godt bemannet, oppdatert faglig og med god støtte fra kommunen for øvrig. Sør-Varanger kommune skal være en trygg og god arbeidsplass, der vi overholder arbeidslivets spilleregler, har rom for utvikling og diskusjon, og der ansattes kompetanse både styrkes og benyttes. Rapporten fra Vefik viser et helt annet bilde. Rapporten må få en god og korrekt oppfølging, og den må føre til læring i organisasjonen.

SV ber administrasjonen uten unødig forsinkelse grundig gå gjennom rapporten og dens konsekvenser, vurdere mulige tiltak for å komme utfordringene i møte, og innkalle kommunestyret for en detaljert gjennomgang. Som en del av gjennomgangen ønsker vi en beregning av det økonomiske resultatet av håndteringen. Dette må blant annet inkludere eventuelle økte driftsutgifter, innleie av private selskap/vikarbyråer for drift, konsulentvirksomhet og eventuell advokathjelp mm.

Sør-Varanger SV ber kommunen uten unødig forsinkelse igangsette arbeid med å tilstå barnevernleder erstatning for den behandlingen vedkommende fikk av kommunen i forbindelse med varslingssaken.

Videre ber Sør-Varanger SV om en redegjørelse for i hvilken grad, og på hvilken måte, kommunens politiske ledelse har vært orientert om, og har innvirket på saken.