Sør-Varanger Kommune stiller seg negativ til Sydvaranger Eiendoms søknad om driftskonsesjon. Sør-Varanger kommune mener at driftskonseptet beskrevet i søknaden, ikke tar tilstrekkelig miljøhensyn, og dermed ikke tilfredsstiller en mest mulig bærekraftig utvikling for Sør- Varanger samfunnet.

Blant annet går beskrevet driftsopplegg på tvers av både naturmangfoldloven og vanndirektivet samtidig som valgt løsning for deponering av gråberg ikke kan aksepteres. Valgt driftsopplegg er dagbrudd med påfølgende gråbergbrytning samt deponering.

Dette har store negative konsekvenser for blant annet samfunnet i Bjørnevatn. De største negative konsekvensene er Nordtippen, som får en høydeøkning på 120 meter, og utfylling av Sandbunnvannet. Dette medfører stor endring av lysforhold i Bjørnevatn, og økt støy og støvproblemer døgnet rundt.

Samtidig vil også utvidelse av andre deponi på konsesjonsområdet gi negative konsekvenser for bruken av nærområdet.

Gjennom valgt driftsopplegg legges det også hindringer i veien for reindriftsnæringen. Det henvises spesielt til næringens høringsuttalelse. Reindriftsnæringens høringsuttalelse vektlegger at underjordsdrift vil være den driftsformen som gir minst negativ påvirkning av deres næring.

For at en drift skal kunne være mest mulig bærekraftig og gi minst mulig utslipp og gråbergbrytning ønsker Sør-Varanger Kommune at driftsopplegget skal være tuftet på underjordsdrift. Et slik driftskonsept vil også kunne gi stor mulighet for elektrifisert drift og dermed en «grønnere» drift.

Det er vårt felles ansvar å satse på en bærekraftig forvaltning av våre felles naturressurser.

Det var dette Senterpartiet stemte for, ingenting annet. At Rolf Randa prøver å fremstille meg og de andre i Sp som hodeløse i stemmegivingen (dog med et spørsmålstegn), og prøver å tillegge oss andre meninger, er frekt og utidig.

Rolf Randa opptrer her som privatperson, men alle vet at han er Ap-medlem, og ble valgt inn i kommunestyret for Ap. Av hans innlegg i avisa har jeg grunn til å tro at han her opptrer som klakør for Ap?

At Sp støttet Høyre er direkte galt fra Rolf Randa. I avstemmingen ble ovenstående forslag satt opp mot innstillingen om å stille seg positiv i høringsuttalelsen om driftskonsesjon. Å stemme for tilleggsforslaget fra Ap, der man da indirekte også stiller seg positiv til å innvilge driftskonsesjonssøknaden slik den foreligger, blir galt.

Dette skjønner selvsagt en så intelligent mann som Rolf Randa. Han skjønner selvsagt også at stemmegivningen til Sp ikke var hodeløs, men vel overveid.