Regjeringsplattformen Erna Solberg og Siv Jensen har lagt frem på vegne av sine to partier, har store ambisjoner for Nordområdene. Den avtroppende regjeringen har brukt mye tid på å betegne nordområdene som «nasjonens viktigste strategiske satsingsområde». Den nye regjeringen bruker i stedet betegnelsen «det viktigste interesseområdet». Likevel ser det ikke ut til at den nye regjeringen kommer til å være mer ullen og mindre satsingsvillig i nord enn Stoltenberg-regjeringen har vært. Snarere tvert imot.

Slik vi ser det, er Erna og Siv tydeligere enn man kunne forvente rundt nettopp dette i en slik generell ønske- og smørbrødliste fra partiene i den nye regjeringen.

At Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner med fokus på både industri og turisme, vil måtte få følger. Infrastrukturutbygging må for eksempel ligge til grunn for å kunne realisere en slik visjon. Og når Lofoten og Vesterålen holdes utenfor i forhold til olje- og gass, må dette få følger i form av satsing på andre utviklingsområder for både olje- og gass og andre aktiviteter. I plattformen er olje- og gass-ambisjonen beskrevet som et «høyt og forutsigbart tempo i nye tildelinger.» Altså i områder som allerede er åpnet for leiting. Dette påvirker selvsagt også alle muligheter som vil ligge på land knyttet til dette.

Plattformen nevner konkret at regjeringen vil føre en politikk som betyr et tettere næringssamarbeid og folk-til-folk-samarbeid over nabolandsgrensene. Den nevner også helt konkret å øke både åpningstidene og kapasiteten på grenseovergangen på Storskog. Noe som etter vår mening må innebære at ny grensestasjon er inne på statsbudsjettet, helst allerede for 2014, men senest for 2015.

Regjeringen vil, ifølge plattformteksten, sikre tydelig nasjonal tilstedeværelse, bærekraftig forvaltning av naturressursene, og styrking av miljøvernberedskap, søk og redningstjeneste. Den vil legge til rette for at regionen kan utnytte sine naturgitte fortrinn og at Arktis, Polhavet og tilstøtende kystområder blir et energi-og næringspolitisk kraftsentrum. Ambisjoner det vil ta mer enn fire år å realisere, men som likevel bærer bud om en sterk vilje til å bidra med tilrettelegging. Hvor langt en blå regjering vil gå i så måte, gjenstår imidlertid å se.

Når man spenner buen høyt, er også fallhøyden stor. Det vet også Erna og Siv. Og det er samtidig god grunn til å si at kapittelet om nord også har sine huller og mangler, naturlig nok, på et så tidlig tidspunkt. Ambisjonene er likevel høyere enn vi trodde de kom til å være allerede nå. Men det er ikke utgangspunktet som teller til syvende og sist. Det er oppfølgningen og handlingene fremover som virkelig vil vise hva den nye mindretallsregjeringen får til. Om de klarer å få gjennomslag for sin politikk og sine visjoner i Stortinget.